Project

Het expliciet maken van identiteit in kleine dorpen

De Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe, Doarpswurk en Vereniging Groninger Dorpen zijn allen geïnteresseerd in het beter vatten van ‘dorpsidentiteit’. De Wetenschapswinkel ontwikkelt methoden waarmee dorpsbewoners de dorpsidentiteit expliciet kunnen maken.

Een van de activiteiten van kleine kernen organisaties is ondersteuning bieden bij het opstellen van dorpsvisies. In zo’n dorpsvisie worden de wensen en ideeën van de dorps-bewoners opgenomen voor de toekomst van hun dorp. Daarbij speelt de dorpsidentiteit een belangrijke rol in de manier waarop bewoners omgaan met de ontwikkelingen die op hun dorp afkomen. Omgekeerd kunnen de ontwikkelingen gevolgen hebben voor de identiteit van het dorp. Tegelijkertijd is identiteit een lastig begrip dat vele betekenissen en toepassingen kent. De gezamenlijke organisaties hebben dan ook hulp ingeschakeld van de Wetenschapswinkel bij het ontwikkelen van methoden waarmee dorpsbewoners de dorpsidentiteit expliciet kunnen maken.

verstedelijking3.jpg

Onderzoek

Na een eerste overleg met de opdrachtgevers was duidelijk dat het project een mooie gelegenheid bood om onderzoek en onderwijs te verbinden met de maatschappij. Vanuit de leerstoelgroep Landgebruiksplanning van Wageningen University is toen het initiatief genomen om een Capita Selecta vak te organiseren, waarbij studenten de mogelijkheid werd geboden om theorie te koppelen aan praktijk. Studenten Landgebruiksplanning, als ook architectuurstudenten, studenten Toegepaste Communicatie en studenten Internationale Ontwikkelingsstudies bleken geïnteresseerd. Tijdens diverse colleges hebben onderzoekers, professionals en de Dorpsraad uit Nietap/Terheijl hun kennis uitgewisseld over identiteit en de toepassing daarvan in het werkveld. Daarna zijn in overleg met de participerende dorps-belangenverenigingen bewonersavonden georganiseerd waarbij de ontwikkelde methoden werden toegepast.

Deze avonden gaven de studenten de mogelijkheid om in de praktijk te ervaren hoe het is om een bewonersavond te organiseren, te faciliteren en te analyseren. In totaal zijn acht dorps-avonden georganiseerd. De studenten hebben geholpen bij het begeleiden van de discussies, het vastleggen van de resultaten en het evalueren van de avond. Belangrijke vragen waren in hoeverre bewoners zelfstandig met de methode uit de voeten konden, en of de resultaten van de discussie aan de verwachtingen voldeden. De ervaringen van de studenten zijn vervolgens als input gebruikt voor het eindverslag.

Het leuke van dit project was dat studenten met een verschillende achtergrond en uit verschillende fasen van hun opleiding gezamenlijk een bijdrage hebben geleverd aan het eindverslag. Daarnaast bood het project hen de mogelijkheid om van de praktijk te leren. In totaal hebben 25 studenten een bijdrage geleverd aan het onderzoek.