Zero hunger, WURSustainable development goal

13. Aanpak klimaatverandering

De opwarming van de aarde heeft een merkbaar effect op fysische en biologische systemen.

Er zijn veel voorbeelden van plant- en diersoorten die zich over Nederland hebben verspreid of die zich juist hebben teruggetrokken. Het risico op schade in de landbouw door overstromingen, droogte en/of insectenschade kan toenemen. Ook zijn er effecten van temperatuurstijging te zien, bijvoorbeeld in de stad (hitte-eilandeffect).

Ons doel: snel actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan.

Voorbeelden van WUR projecten

Klimaatslimme koffie

De koffieteelt in Colombia heeft te lijden onder de klimaatverandering. Door droogte, hevige regenval en erosie levert de oogst minder op en maken een half miljoen kleine boeren zich zorgen over hun inkomen. Met behulp van klimaatscenario's worden er vroegtijdig waarschuwingssystemen ontwikkeld om de koffieplanten op het juiste moment te planten, te bemesten en te controleren op ziekten, evenals bodembedekkingssystemen om te voorkomen dat de grond uitdroogt of om de afwatering bij hevige regenval te verbeteren.

Lees meer over dit project

Klimaatslimme landbouw

De landbouw is vanwege de uitstoot van broeikasgassen een van de veroorzakers van klimaatverandering, en tegelijkertijd staan de landbouw en de voedselzekerheid onder druk door de klimaatverandering. De groeiende wereldpopulatie en de stijgende inkomensniveaus hebben geleid tot een grotere vraag naar voedsel. Op dit moment groeit de vraag zelfs sneller dan ooit omdat het aantal mensen met een gemiddeld tot hoog inkomen in de wereld in rap tempo toeneemt. Bij klimaatslimme landbouw wordt de impact van het milieu en het klimaat op de landbouwactiviteiten verminderd en worden er tegelijkertijd voedselproductiemethoden en gewassen ontwikkeld die zijn aangepast aan de veranderende weersomstandigheden.

Lees meer over dit project