Life on Land - WUR Sustainable Development Goal

15. Het leven op land

In het WUR-onderzoek over beheer van de aarde wordt gekeken op het niveau van de aarde en de bronnen daarvan voor de mensheid.

De nadruk van het onderzoek is tweeledig: enerzijds is het gericht op de impact van menselijk handelen op de waarde van het aarde-ecosysteem vanuit intrinsiek en utilitair standpunt, en anderzijds op de sturing van de te maken maatschappelijke keuzes over het beheer van land, water en zee om de veerkracht van onze planeet te behouden.

Ons doel: terrestrische ecosystemen beschermen, herstellen en duurzaam gebruik ervan bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan, en gronddegradatie en biodiversiteitsverlies een halt toeroepen en omkeren

Onderzoeksprojecten

Voorbeelden van WUR projecten

Beter bosbeheer, meer inkomsten

Wereldwijd zijn een miljard mensen voor hun overleven afhankelijk van bos. Veel van dit bos wordt echter nauwelijks onderhouden, waardoor het minder goed in staat is om producten als brandhout en voedsel op te leveren, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. In WUR-onderzoek is aangetoond dat de situatie verbetert als de lokale bevolking en professionals samenwerken, kennis uitwisselen en gezamenlijk regels opstellen voor effectief bosbeheer. In de regio Lào Cai in Vietnam is deze aanpak over een periode van tien jaar toegepast, waardoor het bosareaal er met een derde en het inkomen van de lokale huishoudens met een vijfde is toegenomen. Wageningen Universiteit & Research werkt op nog een andere manier aan de kwaliteit van leven.

Lees meer over dit project

Vergroening in China

Door erosie is de rijke grond van het lössplateau rond de Gele Rivier in China verdwenen. De Chinese overheid heeft advies gekregen van Wageningse onderzoekers om het wegspoelen van deze grond te verminderen. Door herbeplanting en beperking van weide- en landbouwactiviteiten is het gebied weer groen en is het behoud van de voedselproductie gewaarborgd. De verontreiniging van bodem en water door gewasbeschermingsmiddelen blijft echter een probleem. De onderzoekers uit Wageningen en lokale partijen werken daarom samen om bij het landgebruik en -beheer rekening te houden met mens en
milieu.

Lees meer over dit project