Nieuws

Promotie: G.J. van Woudenbergh (Truus)

Gepubliceerd op
20 november 2013
Foto G.J. van Woudenbergh (Truus)
Proefschrift titel: Dietary determinants, inflammation, and type 2 diabetes: insights from observational studies.
Datum & tijdstip: 20-11-2013, 13:30 u
Begeleiders: Prof. E.J.M. Feskens, Prof. E.E. Blaak, Dr. A.A. Kuijsten

Proefschrift