Circular@WUR: Leven binnen planetaire grenzen

Een op biogebased en ‘klimaatslimme’ samenleving zou de maatschappelijke uitdagingen waarmee we in deze tijd worden geconfronteerd, kunnen oplossen. Circulaire systemen in het groene en blauwe domein sluiten water-, nutriënten- en koolstofkringlopen af. Zo wordt het verlies van hulpbronnen en de effecten van klimaatverandering tot een minimum beperkt. Waardoor er een samenleving ontstaat die binnen de planetaire grenzen kan leven.

 • Circular@WUR: Living within the Planetary boundaries

Over Circular@WUR

Circular@WUR geeft een overzicht van de state-of-the-art kennis over een circulaire, biobased samenleving.
Geïntegreerde circulaire systemen zullen lineaire systemen vervangen door het maken van slimme verbindingen binnen en tussen terrestrische (op planten en dieren gebaseerde) en marine productiecycli. En zo netwerken versterken.
Op dit moment ontwikkelt de samenleving - of het nu wetenschappers, beleidsmakers, particuliere bedrijven of bezorgde burgers zijn - kennis en ervaring om de noodzakelijke bouwstenen te leveren voor een dergelijke circulaire biobased samenleving die klimaatherstel waarborgt.

Deze bouwstenen zijn onder meer effectief gebruik van land, water en energie, bescherming van de biodiversiteit maar ook veranderingen in consumentengedrag en innovatieve bestuursstructuren, nieuwe bedrijfsmodellen en economische veranderingen.

Deelnemen aan Circular@WUR betekent het bijwonen van relevante en impactvolle presentaties. Maar de conferentie stelt tevens in staat om zelf de circulaire uitdaging te ervaren door deelname aan de masterclasses en inspiratie op te doen bij de meest innovatieve circulaire bedrijven in Nederland.
Circular@WUR wil trajecten bieden om de transitie naar een circulaire biobased samenleving te versnellen en klimaatherstel waar mogelijk te waarborgen.

Thema's

Het programma wordt opgebouwd rond drie hoofdthema's die worden geïntroduceerd door relevante en invloedrijke keynote-sprekers.

1. (Her) ontwerpen van het agrofoodsysteem

De biosfeer vormt de basis van onze agrofoodsystemen. Primaire productie moet de grenzen van het ecosysteem respecteren. Daarom vraagt de transitie naar een circulaire op biobased gebaseerde samenleving die klimaatherstel waarborgt om een andere, geïntegreerde en verbonden aanpak in ons agrofoodsysteem. Binnen dit thema onderzoeken we met elkaar onderwerpen als:
Circulaire & natuurinclusieve landbouw, de rol van aquatisch voedsel (bijvoorbeeld visserij of aquacultuur) in circulaire voedselsystemen, circulaire kassen en circulaire menselijke voeding.

2. Economische perspectieven in de circulaire biobased society

Economische activiteiten vormen momenteel de basis van onze samenleving. De nieuwe circulaire biobased society vraagt om ingrijpende veranderingen in onze economie: nieuwe samenwerkingen, nieuwe producten, nieuwe businessmodellen en daarmee nieuwe markten. Binnen dit thema onderzoeken we met elkaar onderwerpen als: Economische groei in het circulariteitsconcept, de wereldmarkt in een circulaire samenleving, circulaire & klimaatslimme businessmodellen en circulaire mode.

3. Leven & klimaat herstellen in een circulaire biobased samenleving


Een transitie naar een circulaire samenleving brengt ook grote maatschappelijke veranderingen met zich mee. Binnen dit thema willen we ingaan op de verwachte en/of noodzakelijke veranderingen voor een circulaire samenleving. We zoeken binnen sessies en masterclasses antwoorden op vragen als: Hoe zorgen we ervoor dat deze veranderingen op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren? Hoe garanderen we inclusiviteit en voorkomen we uitsluiting van groepen? Welke nieuwe machtsverhoudingen en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan tussen burgers, overheden en bedrijven? Welk nieuw gedrag is nodig om de transitie naar een circulaire samenleving succesvol te maken en klimaatherstel succesvol te laten verlopen en hoe zorgen we voor deze gedragsverandering?

Programma Circular@WUR

Maandag

 • Feestelijke opening van de conferentie
 • Wereldwijde uitdagingen: WEF-setting met ‘Ted Talks’ en interactie met deelnemers
 • Keynotes in relatie tot de 3 thema's
 • Lunch
 • Keuze tussen:
  • (Her) ontwerp van biobased agro-ecosysteem
  • Economische perspectieven
  • Leven van een herstelklimaat in een circulaire biobased samenleving
 • Masterclasses

Dinsdag

 • Keynote-sprekers
 • Keuze uit:
  • (Her) ontwerp van biobased agro-ecosysteem
  • Economische perspectieven
  • Leven van een herstelklimaat in een circulaire biobased samenleving
 • Lunch
 • Bedrijfsbezoeken
 • Conferentiediner / sociaal evenement

Woensdag

 • Keuze tussen:
  • (Her) ontwerp van biobased agro-ecosysteem
  • Economische perspectieven
  • Leven van een herstelklimaat in een circulaire biobased samenleving
 • Lunch
 • Reacties en perspectieven van verschillende stakeholders op inzichten en aanbevelingen voor transitiepaden
 • Samenvatting van het programma
 • Afsluitingsceremonie