CVI, Risicoanalyse

Risicoanalyse

De handel in levende dieren en dierlijke producten brengt het risico van versleping van ongewenste ziektekiemen met zich mee.

Insleep van een virus of bacterie in een land dat vrij is van de betreffende ziekte kan grote gevolgen hebben voor het dierenwelzijn en de internationale handel, en ook voor de volksgezondheid. De directe en indirecte economische schade kan enorm zijn, zeker als een non-vaccinatie beleid gevoerd wordt. Het uitvoeren van risicoanalyses is dan ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de epidemiologiegroep.

Import-risicoanalyse draagt bij aan de beoordeling van het risico van importstromen en andere mogelijke routes waarlangs ziektekiemen binnen kunnen komen. Inzicht in de meest risicovolle insleep-routes en herkomstgebieden van ziektekiemen zijn van groot belang voor een effectief preventief beleid. Met dit inzicht dragen we bij aan een veiliger en gezondere veehouderij en volksgezondheid in Nederland en zijn handelspartners.

Daarnaast voeren we risicoanalyses uit om de kansen op besmetting via verschillende blootstellingsroutes te beoordelen. Ook hier geldt, dat de uitkomsten van de analyses bijdragen aan een doelgericht en effectief beleid ter voorkoming van besmetting van dieren en mensen.

Pathway diagram waarin alle mogelijke insleeproutes voor Rift Valley fever virus in beeld gebracht zijn.
Pathway diagram waarin alle mogelijke insleeproutes voor Rift Valley fever virus in beeld gebracht zijn.