Tularemie (hazenpest)

Tularemie (hazenpest)

Tularemie is een zoönose (ziekte die van dier naar mens kan overgaan) die met name op het noordelijk halfrond voorkomt. In Nederland is de ziekte lang niet aangetoond, maar sinds 2013 worden in Nederland besmette hazen gevonden en is een aantal gevallen van tularemie bij mensen beschreven.

De bacterie kan voorkomen bij een groot aantal diersoorten zoals zoogdieren, insecten en amoeben. Konijnen, hazen en knaagdieren (vooral woelmuizen) vormen het belangrijkste reservoir.

Insecten kunnen de ziekte overbrengen van dieren naar andere dieren en naar mensen. De bacterie komt het vaakst ons lichaam binnen via wondjes in de huid of via insectenbeten. De plaats waar het insect gestoken heeft wordt dan rood en gaat zwellen. Dit gaat gepaard met koorts.

De incubatietijd (periode tussen het moment van infectie en het zichtbaar worden  van ziekteverschijnselen) is één tot tien dagen.

Tularemie in Europa

Tularemie komt alleen voor op het Noordelijk halfrond. In Europa komt de ziekte endemisch voor in de Scandinavische landen. Sinds een aantal jaren wordt tularemie in een aantal Europese landen vaker vastgesteld en het lijkt er sterk op dat de ziekte zich uitbreidt.

Opkomende zoönose

Ook in Nederland is tularemie mogelijk een opkomende zoönose. Tussen 1953 en 2011 zijn geen humane of dierlijke gevallen beschreven die zijn opgelopen in Nederland, maar sinds 2011 is achtmaal een in Nederland verkregen infectie van tularemie vastgesteld bij de mens.

Voorkomen van besmetting

Jagers en andere mensen die in contact komen met hazen en andere mogelijk besmette dieren, kunnen het risico op infectie beperken door het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Bij het oppakken van zieke en dood gevonden hazen wordt geadviseerd een mondkapje op te zetten en met handschoenen te werken. Aangeraden wordt om dergelijke hazen voor onderzoek naar het DWHC te sturen.

Meldplicht

In Nederland is tularemie bij mensen momenteel niet meldingsplichtig, bij dieren is dit wel het geval en moeten verdenkingen en positieve laboratoriumuitslagen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) worden gemeld.

Ziekteverwekker

Tularemie is de naam van een ziekte die veroorzaakt wordt door een infectie met de gram-negatieve bacterie Francisella tularensis. Deze bacterie kan vele diersoorten en mensen infecteren. Van deze bacterie zijn vier ondersoorten of subspecies bekend waarvan subspecies holarctica, ook wel type B genoemd, in Europa voorkomt. In Noord-Amerika komt naast subspecies holarctica ook het virulentere subspecies tularensis (type A) voor. De subspecies novicida en mediasiatica komen lokaal in respectievelijk Noord-Amerika en Rusland voor.

Ziektebeeld bij dieren

Hazen en knaagdieren kunnen worden samengevat als behorende bij verschijnselen vertonen van lethargie, een opstaande vacht, verminderde eetlust en ataxie (wankelend gedrag, alsof ze dronken zijn). Het ziektebeeld bij andere diersoorten is afhankelijk van de gevoeligheid voor deze infectie en varieert van een ernstige bloedvergiftiging tot vrijwel geen symptomen. Verschijnselen die kunnen optreden zijn onder andere koorts, stilzitten, verminderde eetlust, stijfheid en algehele malaise. Hoesten of diarree kunnen ook voorkomen. Opvallend is vaak een verdikking van de lymfeknopen vlak bij de plaats waar de bacterie via wondjes of insectenbeten via de huis is binnengedrongen. 

Tularemie is beschreven bij honden, al zijn deze veel minder gevoelig voor de bacterie. Als ze worden geïnfecteerd, zijn de ziekteverschijnselen meestal mild. Ze kunnen een paar dagen weinig eetlust en eventueel koorts hebben en minder fit zijn. In Noorwegen en Zweden, waar tularemie endemisch voorkomt, zijn ziekteverschijnselen beschreven van honden na contact met besmette knaagdieren of hazen. Ook in Nederland is een geval bekend waarbij een hond (lichte) ziekteverschijnselen vertoonde na het oplikken van bloed van een besmette haas. Bij katten is tularemie beschreven met anorexia, gewichtsverlies en braken, maar onbekend is in hoeverre katten gevoelig zijn voor het bacterietype dat in Europa voorkomt.

Ook onder landbouwhuisdieren is incidenteel melding gemaakt van tularemie, maar onduidelijk is of deze dieren besmet kunnen raken met het type F. tularensis dat in Europa voorkomt (type B). Schapen zijn waarschijnlijk gevoeliger en het ziektebeeld kan lijken op caseous lymphadenitis (CL), ook bekend als pseudotuberculose of bultenziekte. Runderen worden als vrijwel ongevoelig beschouwd voor tularemie. Er zijn geen aanwijzingen dat tularemie een rol speelt bij paarden.

Ziekte bij mensen

Bij mensen zijn de symptomen sterk afhankelijk van de plaats waar de bacterie het lichaam binnenkomt. De bacterie kan het lichaam binnenkomen via slijmvliezen van bijvoorbeeld het oog of via de steek van een besmet insect, via het eten van besmet voedsel of de inademing van besmet stof. Het meest voorkomend is via wondjes in de huid of via insectenbeten. De plaats waar het insect gestoken heeft wordt dan rood en gaat zwellen. De lymfeknoop die het gebied van de steek draineert kan gaan opzwellen en ontsteken. Dit alles gaat gepaard met koorts.

Na inademing van de bacterie treedt een algemeen ziektebeeld op waarbij voornamelijk longontsteking voorkomt. Als de bacterie via het eten van besmet voedsel het lichaam binnenkomt zal de ontsteking in eerste instantie in de keel plaatsvinden. De bacterie kan ook via de handen in de slijmvliezen van het oog terechtkomen zodat daar de ontsteking zich zal concentreren.

Meer informatie over de ziekte bij mensen en welke symptomen daarbij plaatsvinden is te vinden op de website van het RIVM.

Voorkómen van besmetting

Jagers en andere mensen die in contact komen met hazen en andere mogelijk besmette dieren, kunnen het risico op infectie beperken door het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen. Bij het oppakken van zieke en dood gevonden hazen wordt geadviseerd een mondkapje op te zetten en met handschoenen te werken. Aangeraden wordt om dergelijke hazen voor onderzoek naar het DWHC te sturen.

Meldplicht

In Nederland is tularemie bij mensen momenteel niet meldingsplichtig, bij dieren is dit wel het geval en moeten verdenkingen en positieve laboratoriumuitslagen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) worden gemeld.

Tularemie in de wilde fauna

Het belangrijkste reservoir voor F. tularensis bevindt zich in de wilde fauna. Daarin kunnen twee zogenaamde sylvatische cycli worden onderscheiden: 1) via konijnen en hazen waarbij insecten de ziekte kunnen overbrengen en 2) een cyclus die meer aan het watermilieu wordt verbonden via woelmuizen, bevers en muskusratten. De bacterie kan overleven in amoeben, insecten spelen ook hier een rol als vector. Vanuit beide cycli kunnen mensen worden besmet.

Meer informatie over tularemie bij wilde dieren is te vinden op de website van het DWHC.

Hoe raken mensen en dieren besmet?

Dieren en mensen kunnen op verschillende manieren besmet raken. Een belangrijke infectieroute is via de steek of beet van een besmet insect (dazen, teken, muggen). Daarnaast  kan een infectie ook optreden via direct contact met besmette dieren, of door het eten van vlees van besmette dieren. Ook via het drinken van besmet oppervlaktewater kan de bacterie worden opgenomen.

De ziekte gaat niet over van mens op mens.

Tularemie in Nederland

Sinds 2011 is achtmaal een in Nederland verkregen infectie van tularemie vastgesteld bij de mens. In vier gevallen is de ziekte ontstaan door het villen van geïnfecteerde hazen; van twee gevallen wordt aangenomen dat dit is gebeurd via een insectenbeet en in de andere twee gevallen is onduidelijk hoe de infectie is opgelopen. In Nederland lijkt dus een risicofactor voor het oplopen van tularemie het villen van hazen.

Er zijn 19 gevallen van tularemie bevestigd bij hazen. De locaties van deze Nederlandse tularemie-gevallen zijn weergegeven in onderstaand figuur.

Kaart tularermie in Nederland - juni 2016

Lees ook dit artikel:

Diagnostiek en behandeling dieren

Bij mens en dier kan in het acute stadium de diagnose tularemie bevestigd worden door het aantonen van Francisella tularensis in het bloed, ontstekingsmateriaal of lymfeknoopmateriaal door middel van kweek of PCR. Vanaf een tot twee weken na infectie kunnen ook antilichamen in het bloed worden aangetoond, de zogenaamde serologische testen In Nederland voert Wageningen Bioveterinary Research de serologische diagnostiek uit bij verdenkingen bij mens en/of dier.

Bij een vermoeden van tularemie bij huisdieren kan dus bij Wageningen Bioveterinary Research bloedonderzoek worden uitgevoerd. Hiervoor is het belangrijk dat gepaarde serummonsters worden onderzocht die met een tussentijd van 1-3 weken zijn genomen. Wanneer inderdaad sprake is van tularemie zal de hoeveelheid antilichamen tegen de verwekker van tularemie in het tweede bloedmonster verhoogd zijn. Wanneer tularemie is vastgesteld kan behandeling met antibiotica worden overwogen, maar voor zover bekend herstellen de dieren vanzelf binnen een paar dagen.

Zieke of doodgevonden hazen, muskusratten of andere in het wild levende dieren kunnen worden gemeld bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Na overleg wordt besloten of het dier voor onderzoek naar de ziekte- en doodsoorzaak wordt opgehaald. Van alle hazen of andere diersoorten met een verdenking van tularemie worden monsters door het DWHC doorgestuurd naar Wageningen Bioveterinary Research voor het testen op aanwezigheid van F. tularensis.

Dood gevonden muizen kunnen worden aangemeld bij Wageningen Bioveterinary Research, waar onderzoek kan worden uitgevoerd naar aanwezigheid van F. tularensis. Francisella tularensis is gevoelig voor tetracyclines, streptomycine, gentamicine en quinolonen. Het advies is om de behandeling gedurende tien tot veertien dagen aan te houden om reactivatie te voorkomen.

Diagnostiek bij mensen

Serologie
Serologie is de meest gebruikte methode om de diagnose tularemie te bevestigen. Antistoffen tegen F. tularensis kunnen aangetoond worden door middel van een serumagglutinatietest (MAT).

Titers zijn doorgaans negatief in de eerste ziekteweek. Na twee weken zijn titers bij de meeste patiënten positief, met een piek na vier tot vijf weken. Hoge titers kunnen tot jaren na infectie persisteren.

Kruisreactiviteit met Brucella abortus-antigenen is mogelijk. Bij het positief testresultaat in de Francisella MAT, wordt het betreffende serum daarom standaard aanvullend onderzocht in de Brucella MAT.

Moleculaire diagnostiek
PCR kan verricht worden op weefselbiopten, punctaten, serummonsters of bacteriekolonies en is met name bruikbaar in de eerste weken na infectie met F. tularensis wanneer serologisch onderzoek nog negatief is.

Bij verzenden van materiaal voor Wageningen Bioveterinary Research met vraag tularemie kan gebruik worden gemaakt van het opdrachtformulier voor testen van humaan materiaal.

Publicaties