Gezonde veehouderij

Partners van Wageningen Bioveterinary Research

Ziekten kennen geen grenzen. De toenemende dreiging van exotische dierziekten geven daar een extra dimensie aan. Gezamenlijk optrekken in de strijd tegen dierziekten wordt daarom zowel nationaal als internationaal steeds belangrijker.

Samenwerking

Afstemming tussen meerdere landen over investeringen in de ontwikkeling van middelen en bestrijdingstrategieën wint snel terrein. Ook komt er steeds meer aandacht voor de onderlinge uitwisseling van kennis, inzichten en middelen. Het vergroot de mogelijkheden van bestrijding van dierziekten enorm en draagt bij aan een nog effectievere inzet van beperkte middelen. Wageningen Bioveterinary Research streeft daarom naar actieve participatie in nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Nationale kennisketen

Binnen Nederland werkt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) samen met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in de ‘Kennisketen Infectieziekten Dier’. Via deze samenwerking wordt optimaal gebruikgemaakt van alle veterinaire kennis in Nederland: van praktijkinformatie tot en met academisch onderzoek. De afzonderlijke expertisegroepen en medewerkers participeren hiernaast in een grote verscheidenheid aan internationale overleg- en netwerkstructuren. Dit waarborgt een effectieve en efficiënte kennisstructuur en een optimale ondersteuning van overheden en bedrijfsleven bij de aanpak van dierziekten.

Immuno Valley

Immuno Valley is een publiek-privaat consortium van ruim veertig wetenschappelijke en commerciële partners om infectieziekten te bestrijden, zowel op het gebied van de volks- als diergezondheid.

Internationale samenwerking

Vanwege het belang van de internationale context bij dierziekten stimuleert het instituut het actief participeren van medewerkers in internationale expertnetwerken. Ook investeert het instituut in een coördinerende rol in toonaangevende internationale projecten.

Club5/CoVetLab

CoVetLab.org is acroniem voor "Collaborating Veterinary Laboratories" en de naam van de website van Club 5, een Europees communicatie- en samenwerkings-netwerk dat uit vijf nationale veterinaire referentielaboratoria bestaat. Het doel van de samenwerking is verspreiding van kennis, het delen van ervaring en de overdracht van vaardigheden en technologie tussen de leden, en de wetenschappelijke mogelijkheden te vergroten.

CSV GoDIVA

Dit project richt zich vooral op de epidemiologie van KVP en vaccinatie tegen KVP bij wilde zwijnen, inclusief de ontwikkeling van een nieuwe generatie DIVA-vaccins. Hiervoor worden modellen ontwikkeld om de verspreiding van KVP bij wilde zwijnen en ook binnen de varkenshouderij te kunnen simuleren. Daarmee kunnen vervolgens bestrijdingsstrategieën, al of niet met vaccinatie, worden getoetst en onderling vergeleken. Voor wilde zwijnen wordt de optimale wijze van oraal toedienen van vaccins onderzocht. Verder wordt er binnen het project gewerkt aan verbetering van detectie van besmette dieren, zowel in het veld als in het laboratorium, en aan alternatieven voor vaccins (antivirale middelen). Maar liefst 17 partners bundelen hiervoor hun krachten. Tevens wordt in dit project samengewerkt met China.

EPIZONE

Het expertisenetwerk EPIZONE, 18 instituten uit 12 landen, FAO en 1 kleine/middelgrote onderneming, werkt als virtueel instituut. Onderzoek naar voorbereid zijn op, preventie van, opsporing van en beheersing van epidemische ziekten binnen Europa.

FMD DISCONVAC

Dit internationale gezamenlijke onderzoek richt zich op de verbetering van bestaande MKZ-vaccins, de verbeterding van de vaccincontrole bij voorkeur zonder infectie van proefdieren, de ontwikkeling van nieuwe MKZ-vaccins, diagnostische tools, nieuwe bestrijdingstechnieken en verbetering van modellen die worden gebruikt voor het onderzoek aan MKZ-verspreiding. Het onderzoek wordt uitgevoerd door veertien partners die op verschillende wijze zijn betrokken bij de diverse onderzoeksdelen.

GoatBSE

GoatBSE brengt de Europese experts samen om de wetenschappelijke kennis over de infectieverspreiding in het dier en de invloed van prion protein (PrP) genotypes op geiten die mogelijk besmet zijn met BSE te delen en uit te breiden. Dit EU-project, opgericht en gecoördineerd door WBVR, streeft verbetering na van wetenschappelijke informatie over de risico’s van menselijke blootstelling aan BSE via geitenmelk, -vlees en -producten.

MED VET NET ASSOCIATION

Expertisenetwerk van veterinaire, medische en voedselwetenschappers werkend aan voedselveiligheid op Europees niveau. Focus op onderzoek voor preventie en beheersing van zoonoses, met inbegrip van food-borne ziekten.

ORBIVAC

In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van vaccins voor blauwtong, EHDV en Afrikaanse paardenpest. De grootste uitdaging voor het onderzoek naar orbi-virusvaccins is om vaccins te ontwikkelen die een brede immuniteit geven tegen zoveel mogelijk virustypes en om DIVA-test te ontwikkelen die hoge aantallen monsters kan analyseren (bijv. een ELISA). Aan het project werken 16 partners uit Europa, afkomstig van onderzoeksinstituten en de farmaceutische industrie. Para TB tools Ontwikkeling van betere hulpmiddelen voor opsporing van paratuberculosis in vee,  paratuberculosis in voedsel en voor de beoordeling van het risico van de blootstelling van mensen.

VetBioNet

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is lid van het netwerk VetBioNet (Veterinary Biocontained facility Network). Dit Europese infrastructuurproject is in 2017 opgezet en heeft als overkoepelend doel om middels een uitgebreid netwerk van vooraanstaande onderzoeksinstellingen en academische instituten excellente en kostbare infrastructuren zoals high containment faciliteiten voor infectieziekteonderzoek en dierproeven beschikbaar te stellen aan onderzoeksgroepen, die niet hierover beschikken en daarmee impulsen te geven aan snellere kennisontwikkeling. Het netwerk richt zich op onderzoeken naar epizootische en zoönotische ziekten en het promoten van technologische ontwikkelingen, o.a. om de gevraagde service op hoogste standaards uit te voeren.  

In Nederland zijn er slechts een aantal onderzoek locaties met een BSL3 lab, dit zijn laboratoriumfaciliteiten waar op veterinair BioSafetyLevel (BSL)3-niveau veilig gewerkt kan worden met hoogpathogene dierziektevirussen. WBVR beschikt over zo’n BSL3 lab. Onze dierenfaciliteiten voor grote dieren behoren tot de vijf grootste faciliteiten in Europa en er is zeer veel ervaring met dier onderzoeken. Door VetBioNet kunnen externe (internationale) partijen gebruik maken van onze faciliteiten en hier subsidies voor aanvragen.

Een ander voordeel van het netwerk is wanneer een onderzoeker van een externe partij binnen het VetBioNet een onderzoek aanvraagt, WBVR hierop kan aansluiten en de partijen gezamenlijk het onderzoek kunnen uitvoeren.

WildTech

Afgezien van invloeden op de gezondheid van veel dieren in de wilde fauna, hebben infectieuze ziekten van de wilde fauna aanzienlijke impact op de volksgezondheid en op diergezondheid in de dierhouderij. Effectieve monitoring van ziekten disease surveillance levert essentiële informatie voor controle- en bestrijdingsstrategieën. Het WildTech project combineert de volgende elementen: technologische ontwikkeling voor de screening van verschillende diersoorten uit de wilde fauna; monitoring van wilde dieren (levend op de grond, in de lucht of in het water) in Europe; epidemiologische analyse risicoanalyse met data verzameld in dit project en vanuit andere bronnen; ontwikkeling van en voorstel voor een raamwerk voor ziektemonitoring binnen Europe, vergelijkbaar aan de bestaande systemen in Noord Amerika.