Project

ESBL-attributie

ESBL's komen in toenemende mate voor bij mensen en bij dieren. De bijdrage vanuit de dierhouderij en dieren in het algemeen aan dit volksgezondheidsprobleem is nog onbekend, noch is bekend wat de belangrijkste transmissie routes zijn naar de mens.

Doelstellingen project

Vaststellen wat de bijdrage is van verschillende dierlijke productieketens (varken, pluimvee, rundvee, kalveren) aan de blootstelling van mensen aan ESBLs.

Aanpak en tijdspad

Het onderzoek wordt opgesplitst in een aantal werkpakketten.

Projectmanagement en communicatie

Hieronder vallen:

  •     Consortium Agreement
  •     Data-opslag
  •     Projectmanagement
  •     Communicatie

Dataverzameling veterinair en in ketens

Dataverzameling houdt in het verkrijgen van kwantitatieve informatie over het voorkomen van overdraagbare extended spectrum beta-lactamasen (ESBLs) en AmpC beta-lactamasen , in dierlijke productieketens, schakels binnen de ketens, dierlijke producten en het milieu.

Dataverzameling humaan

De verzameling van gegevens over prevalentie en karakteristieken van ESBL/AmpC-producerende organismen in mensen is essentieel voor deze studie, omdat het vaststellen van verschillen cq overeenkomsten in genetische eigenschappen bepalend is voor een mogelijke bijdrage vanuit het dierlijke reservoir.

Typering

Moleculaire typering vindt plaatst op 3 niveau’s: het gen, het plasmide en de stam. Dit is nodig om de complexe moleculaire epidemiologie van genen, plasmiden en stammen te kunnen begrijpen.

Modellering

De aanpak voor attributie zal uit twee benaderingen bestaan. Genotypering wordt gebruikt van om de verwantschap van isolaten uit reservoirs en mensen te onderzoeken. De tweede aanpak is een model aanpak door zowel het construeren van een Bayesiaans netwerk als een mechanistische dynamische model aanpak.

Resultaten

Producten zijn:

  • Kwantitatieve gegevens over het voorkomen en de karakteristieken van ESBLs in dierlijke productieketen, het milieu, dierlijke producten en de mens. Wiskundige modellen over de attributie van ESBLs bij mensen aan verschillende reservoirs (dieren en mensen) en de bijdrage van verschillende ketens aan de blootstelling van de mens.
  • Kwantitatieve inschatting van effect van reducties van ESBLs in dierreservoirs en in de ketens op voorkomen van ESBLs bij de mens

Lees meer over de resultaten in het rapport. Het rapport vindt u in het persbericht 'Kans op besmetting met ESBL via veehouderij is klein'.