Sociaaleconomische aspecten GLB

Hervorming GLB

De Europese Commissie heeft het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aangepast. De afhankelijkheid van inkomenssteun wordt verminderd en betalingen worden gekoppeld aan grond en aan speciale doelen, zoals vergroening. Voor wat betreft het plattelandsbeleid zal in Nederland de rol van collectieven van agrariërs belangrijk gaan worden. Het nieuwe GLB gaat op 1 januari 2014 in en loopt tot 2020. Niet alles wijzigt in één keer en zeker 2014 is nog een overgangsjaar.. Hervorming van het GLB is noodzakelijk om de uitdagingen op het gebied van concurrentiepositie, voedselveiligheid, klimaatverandering, milieu en levenskwaliteit op het platteland het hoofd te bieden.

Markt- en inkomensbeleid (eerste pijler)

Het GLB bestaat uit twee pijlers. Pijler één omvat het klassieke markt- en prijsbeleid, van oudsher gericht op het ondersteunen van de inkomens in de landbouw. Dit beleid heeft betrekking op belangrijke producten als granen, suiker, zuivel, wijn en olijven.

Sinds de Mac Sharry-hervorming in 1992 is het beleid van de eerste pijler meerdere keren veranderd. Dit was nodig om interne redenen (zoals toenemende overschotten van diverse landbouwproducten) en externe redenen (zoals klachten van belangrijke handelspartners). Zo veranderde het markt- en prijsbeleid in een markt- en inkomensbeleid, waarin de landbouwmarkten vrijer worden gelaten en niet langer de prijs maar een  ontkoppelde toeslag het belangrijkste middel is om het boereninkomen te ondersteunen.

Plattelandsbeleid (tweede pijler)

De tweede pijler van het GLB omvat het zogenaamde plattelandsbeleid. Het gaat om maatregelen van lidstaten die de concurrentiekracht van de landbouw moeten versterken, het milieu en landschap verbeteren of de leefkwaliteit op het platteland bevorderen. 

Publicaties