Melkveehouderij

De melkveesector behoort samen met de akkerbouw tot de meest grondgebonden sectoren in de land- en tuinbouw.

Door de gunstige klimatologische omstandigheden, agrarisch ondernemerschap, een ondersteunende agribusiness en hoogwaardige kennisinfrastructuur staat Nederland wereldwijd bekend om haar zuivelprestaties.

Melkproductie Nederlandse koe hoogste Europa

Nederland behoort met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië tot de top vijf van de EU melkproducenten. De melkproductie per koe behoort tot de hoogste van die in Europa en benadert die van Zweden en Finland

Nederlandse melkveebedrijven grootste van de EU

Terwijl het aantal bedrijven al jaren een dalende trend laat zien, neemt het gemiddeld aantal dieren per Nederlands bedrijf gestaag toe. Met gemiddeld meer dan 75 melkkoeien per bedrijf behoren de Nederlandse melkveebedrijven tot de grootste van de EU. Lidstaten met nog grotere bedrijven zijn Slowakije en Tsjechië, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk.

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Door aanpassingen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid wordt 1 april 2015 het Europese melkquotumsysteem afgeschaft. Tegelijkertijd wordt het nieuwe mestbeleid vormgegeven. Dit creëert nieuwe kansen en uitdagingen voor de melkveehouders en de zuivelverwerkers.

Duurzame productie

Uitstoot van broeikasgassen, diergezondheid en dierenwelzijn staan de komende tijd in de melkveesector hoog op de agenda. De sector, die al een goed imago heeft, wil zich inspannen voor een duurzame productie. Een voorbeeld hiervan is de Duurzame Zuivelketen (DZK); een initiatief waarbij zuiveklindustrie en melkveehouders er ketenbreed naar streven om de Nederlandse zuivelsector wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid. Wageningen Economic Research heeft onder andere de set indicatoren ontwikkeld om de duurzaamheidsprestatie te meten.

Wageningen Economic Research en melkveehouderij

Wageningen Economic Research ondersteunt de melkveehouderij en ondersteunt de sector en haar stakeholders met analyses over de impact van het veranderende landbouwbeleid, verkenning van toekomstige marktontwikkelingen, het ondernemerschap en de economie van duurzame zuivelproductie.