Beleidsonderzoek en analyses

Beleidsonderzoek en analyses

Wageningen Economic Research verricht veel analyses ter voorbereiding op nieuw beleid van regionale, nationale en internationale overheden. Het betreft een breed scala aan beleidsthema’s, zoals de ontwikkeling van landbouwsectoren, milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en consumentenvraagstukken.

Doeltreffend en doelmatig beleid voor de agrosector

De primaire agrosectoren hebben te maken met diverse vormen van overheidsbeleid. Denk aan landbouwbeleid, milieubeleid, pachtbeleid en energiebeleid voor de glastuinbouw. Wageningen Economic Research helpt beleidsmakers, bedrijfsleven en belangenorganisaties met beleidsevaluaties en verkenningen, gebaseerd op sectorkennis, data, modellen en onderzoeksmethoden. Zo krijgen zij inzicht in opties voor doeltreffend en doelmatig beleid.

Twee voorbeelden:

Onderbouwd naar een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Discussies over de inhoud en vormgeving van het GLB na 2020 zijn al in volle gang. In opdracht vanhet ministerie van Economische Zaken hebben wij een verkennende studie uitgevoerd naar mogelijke scenario’s en beleidsopties voor het GLB. Zo kan Nederland een onderbouwde bijdrage leveren aan de discussie. Hiervoor hebben wij eerst een aantal doelen voor het beleid geschetst, waaronder nieuwe doelen als volksgezondheid en voedselbeleid. Geconfronteerd met enkele omgevingsscenario’s voor het komende decennium hebben wij vervolgens een robuust beleidsinstrumentarium ontworpen, waarmee wij inspelen op verschillende mogelijke politieke en maatschappelijke ontwikkelingsrichtingen voor de komende jaren.

Wegvallen derogatie, minder netto toegevoegde waarde

Bij het vervallen van de toestemming van de Europese Commissie om meer vee per hectare te houden dan de Nitraatrichtlijn toestaat (de zogenoemde ‘derogatie’) moet de veestapel licht worden ingekrompen. Dat leidt tot een daling van het inkomen in het hele zuivelcomplex, zowel voor boeren als de toeleverende en afnemende industrie. Wanneer de extra mest die op de mestmarkt terechtkomt niet volledig verwerkt kan worden vanwege een ontoereikende verwerkingscapaciteit, zullen de effecten groter zijn. Op basis van onze modellen en sectorkennis kunnen wij deze effecten berekenen en scenario’s zichtbaar maken. Zo geven wij inzicht in effecten van beleid en de afwegingen die daarin moeten worden gemaakt.