Bouwen aan maatschappelijke acceptatie

Is investeren in de biobased economy verantwoord in het licht van voedselzekerheid? Wageningen Economic Research is van mening dat een integrale benadering van dit vraagstuk kan leiden tot een sterke biobased economy en hogere voedselzekerheid. Wanneer de biobased economy aansluit bij de perceptie en verwachting van consumenten, burgers en non-gouvernementele organisaties op het gebied van milieutechnische en sociaal-ethische duurzaamheid, liggen er kansen voor de ontwikkeling en implementatie van biobased producten. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij de balans tussen voeding en brandstof, het gebruik van landbouwgronden en de milieueffecten.

Wageningen Economic Research bekijkt ontwikkelingen vanuit sociale, economische en technische kant.
Marieke Meeusen-van Onna

De sociale kant betekent bijvoorbeeld dat Wageningen Economic Research inzicht biedt in de maatschappelijke inbedding en acceptatie van het gebruik van biomassa voor niet voedsel gebruik.

Op basis van de sociale effecten en technische mogelijkheden en onze data en modellen kan Wageningen Economic Research ook de economische kant in kaart brengen. Door een ontwikkeling van meerdere kanten te bekijken, te analyseren en te combineren zorgen we voor onderbouwde adviezen op basis waarvan bedrijfsleven, overheden en regio’s beleid en strategie kunnen vormen.

Deze integrale aanpak zorgt er ook voor dat wij toekomstige maatschappelijke issues kunnen identificeren en we via contacten met uiteenlopende partijen een bijdrage leveren aan een maatschappelijk gedragen visie op een duurzame Biobased Economy.

Postitioneren en vermarkten biobased producten

De wijze waarop fabrikanten hun (deels) biobased producten positioneren en vermarkten, hangt grotendeels af van wat hun klanten verstaan onder en verwachten van biobased. Uit het Europese onderzoeksprogramma Open Bio, uitgevoerd in zes Europese landen, blijkt dat veel consumenten het begrip biobased nog niet kennen en niet goed weten wat het inhoudt. Marieke Meeusen (Wageningen Economic Research) is bij het onderzoek betrokken. De bevindingen van het onderzoek laten zien dat de term biobased nog allesbehalve is ingeburgerd, zeker in Nederland.