Het nemen van strategische beslissingen

Biomassa kan worden ingezet voor de productie van voedsel, diervoeders, energie en non-food producten, zoals vezels, plastics, papier en pulp. Een coherent overheidsbeleid van de EU, de verschillende nationale ministeries en internationale instellingen is nodig om de ontwikkeling naar een Biobased Economy te stimuleren.

De Biobased Economy raakt meerdere sectoren en actoren, waardoor vraagstukken integraal benaderd moeten worden.
Vraagstukken zoals:

  • Importheffingen zijn ingesteld vanuit landbouwbeleid om de primaire agrarische sector te beschermen, maar kunnen de ontwikkeling van groene chemie hinderen.
  • Is er een relatie tussen biobrandstof en voedselzekerheid en biodiversiteit en zo ja, welke kant gaat deze op?
  • Moeten we bio-energie blijven subsidiĆ«ren terwijl de schaarse grondstoffen ook meer lucratieve toepassingen kennen?
  • Hoe kunnen we de transitie naar een BBE monitoren aangezien deze niet in de standaard nationale en internationale statistieken is te onderscheiden?

Is het (inter)nationale beleid belemmerend voor de biobased economy

Het huidige (inter)nationale beleid is echter vaak belemmerend voor de verdere ontwikkeling van de biobased economy. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende regels rond de (inter)nationale aanvoer van biomassa en industriƫle grondstoffen en de wetgeving rondom reststromen. Deze zijn als grondstof voor de biobased producten goed geschikt, maar worden binnen de huidige (EU-)wetgeving al snel als afval gezien. De vraag is of dat beleid bijgesteld kan en moet worden.

Wij leveren (macro)economische analyses en marktverkenningen

Wageningen Economic Research levert o.a. (macro-) economische impact analyses en marktverkenningen voor strategische beslissingen van regionale, nationale en internationale overheden.

Deze inzichten zijn gebaseerd op een sterke combinatie van data, modellen, sector expertise, economische expertise en een relevant (inter-)nationaal netwerk.

Daarnaast worden op macro niveau de indirecte effecten op voedselzekerheid (voedselprijzen, inkomen), klimaatsverandering (broeikasgasemissies) en beheer van natuurlijke hulpbronnen (landgebruik, biodiversiteit) gekwantificeerd. Met deze gegevens kunnen ook strategische beslissingen van nationale en internationale bedrijven ondersteund worden.