Nieuws

Agrifoodmonitor 2016: Nederlanders overwegend positief over Agri & Food-sector

Gepubliceerd op
21 december 2016

Nederlandse burgers zijn overwegend positief over de Agri & Food-sector. In de Agrifoodmonitor 2016 scoort de sector en alle onderzochte subsectoren een voldoende, met minstens een 4 op een schaal van 1 tot 7.

Tuinbouw, akkerbouw, melkveehouderij en supermarkten worden als subsectoren in 2016 het meest positief beoordeeld, varkenshouderij en pluimveehouderij het minst. De waardering voor de voedingsmiddelenindustrie en voor de Agri & Food-sector als geheel liggen hier tussenin.

Positieve factoren wegen zwaarder dan negatieve factoren


Positieve factoren blijken een grotere impact te hebben op maatschappelijke waardering dan negatieve factoren. Betrokkenheid (de mate waarin een burger een sector als relevant voor zichzelf beschouwt) vormt in 2016 de belangrijkste positieve factor, gevolgd door de reputatie van een sector. In 2014 was dit nog andersom.

Naast betrokkenheid en reputatie zijn emoties, subjectieve kennis en het vertrouwen in samenwerking tussen schakels uit de keten de meest relevante factoren om maatschappelijke waardering voor Agri & Food mee te verklaren en te beïnvloeden, stellen de onderzoekers vast.

Smaak en betaalbaarheid belangrijker dan duurzaamheid


Boodschappenkeuzes van consumenten geven ook inzicht in hun waardering van sectoren. Smaak, betaalbaarheid, gezondheid en voedselveiligheid zijn volgens de Agrifoodmonitor al jarenlang de belangrijkste aspecten waarop consumenten voedselproducten uit Agri & Food-subsectoren beoordelen. Dat is in 2016 niet anders. Een verschil met voorgaande jaren is het belang van gezondheid en voedselveiligheid, dat is gestegen ten opzichte van 2014.

Duurzaamheidswaarden, zoals ‘milieu’ en ‘diervriendelijkheid’, scoren net als andere jaren in de middenmoot. De onderzoekers adviseren om bij communicatie over duurzame producten meer uit te gaan van waarden die burgers belangrijk vinden, zoals smaak en gezondheid.

Extra aandacht voor emoties en perceptie van maatregelen


De Agrifoodmonitor 2016 besteedt extra aandacht aan de mate waarin burgers door de sector genomen maatregelen (bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn of gezondheid) herkennen. Ook de rol van emoties in de waardering van de sector is nader onderzocht.

Volgens burgers neemt de Agri & Food-sector vooral maatregelen als het gaat om gezondheid en betaalbaarheid. Dierenwelzijn en rechtvaardigheid zouden minder aandacht krijgen. Burgers vinden het daarnaast vaak lastig om in te schatten in hoeverre de sector maatregelen neemt op het gebied van biotechnologie of automatisering.

Met betrekking tot emoties blijkt ‘vreugde’ de belangrijkste positieve emotie te zijn die invloed heeft op maatschappelijke waardering. Als belangrijke negatieve emotie komt ‘boosheid’ naar voren. Burgers ervaren echter geen uitgesproken positieve of negatieve emoties bij de Agri & Food-sector en subsectoren.

Achtergrond


De Agrifoodmonitor is een project van Wageningen Economic Research in opdracht van de topsector Agri & Food. Steekproefsgewijs worden ruim 3.000 Nederlanders gevraagd naar hun perceptie van Agri & Food door middel van enquêtes. De enquêtevragen hebben niet alleen betrekking op de Agri & Food-sector als geheel, maar ook op afzonderlijke subsectoren (zoals akkerbouw, melkveehouderij en supermarkten) en referentiesectoren ter vergelijking (zoals horeca en auto-industrie). Op basis van de resultaten kan de maatschappelijke houding ten opzichte van de Agri & Food-sector worden verbeterd. De Agrifoodmonitor is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en herhaald in 2014 en 2016.