De ondernemer centraal

De ondernemer centraal

De agrosector en de organisaties daar omheen hebben de afgelopen vijftig jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt.

De samenleving dacht in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog heel anders over het gebruik van de groen ruimte, de taak van de landbouw daarin en de door die landbouw toegepaste productiemethoden dan in de laatste decennia van de vorige eeuw. Er is sprake van een complete kanteling die gevolgen heeft voor de rol van de landbouwer.

Vakmanschap en ondernemerschap nodig

Vakmanschap is goed en noodzakelijk, ondernemerschap is steeds belangrijker geworden. Daarbij past een open blik naar de samenleving om licence to produce te houden. Hoe staat de samenleving tegenover productiemethoden, hoe kan ik daar als ondernemer rekening mee houden of, nog mooier, op inspelen?     

Sommige maatschappelijke randvoorwaarden, zoals die voor milieu, zijn door de overheid in wet- en regelgeving gegoten. De melkveehouder is evenwel geen melkveehouder geworden enkel en alleen om aan milieurandvoorwaarden te voldoen. Hij of zij wil met het bedrijf:

  • een inkomensdoelstelling realiseren;
  • de continuïteitsmogelijkheden van het bedrijf handhaven of verbeteren;
  • plezier in het werk hebben;
  • een rondom duurzame bedrijfsvoering (profit, people and planet) realiseren.Grote diversiteit tussen ondernemers, ondernemingen en omgevingen

Iedere ondernemer realiseert de basisdoelen op zijn of haar eigen manier. Er is veel verschil tussen ondernemers (ambitie, drijfveren, sterke punten), ondernemingen (bedrijfsomvang, land- of tuinbouwtak, intensiteit, grondsoort) en omgevingen (soort gebied, bedrijven in de omgeving, type burger, wet- en regelgeving,). Daardoor verschillen de  mogelijkheden per  ondernemer om de bedrijfsdoelen te realiseren en de maatschappelijke randvoorwaarden op een goede wijze te integreren. Wageningen Economic Research constateert steeds weer dat de verschillen tussen individuele bedrijven binnen hetzelfde gebied groter zijn dan de verschillen tussen regio’s. In de brochure ‘Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven; gegevens uit de praktijk’ staan gegevens over de ontwikkeling in de melkveehouderij en gegevens over de verschillen tussen (groepen) bedrijven. Zes melkveehouders vertellen hun verhaal over de wijze waarop zij goede milieuresultaten combineren met goede economische resultaten. 


De ondernemer neemt de ‘lead’ bij de integratie van bedrijfs- en milieudoelen

De ondernemer moet weten wat hij wil met zijn bedrijf en steeds zoeken naar de voor hem of haar beste wijze om milieudoelen te realiseren met een voor hem zo goed mogelijk resultaat voor wat de vier basisdoelen betreft. Daarbij kan hij gebruik maken van de diversiteit die er tussen bedrijven is. Bedrijfsvergelijking of benchmark (zie onder het kopje Face-IT) kan de eerste stap zijn om na te gaan waar verbeteringsmogelijkheden liggen die de ondernemer ook voor de eigen situatie aanspreken en zou kunnen benutten.
Meer informatie kunt u vinden bij enkele voorbeeldprojecten: