Face-IT

Face-IT is een tool waarmee de prestaties van een bedrijf kunnen worden gepositioneerd ten opzichte van spiegelgroepen. Op basis hiervan kunnen sterke en zwakke punten in de bedrijfsresultaten worden opgespoord.

Face-IT is een tool waarmee de prestaties van een bedrijf kunnen worden gepositioneerd ten opzichte van spiegelgroepen. Op basis hiervan kunnen sterke en zwakke punten in de bedrijfsresultaten worden opgespoord.


Een spiegelgroep bestaat uit een groep bedrijven die goed vergelijkbaar is met het te spiegelen bedrijf. De gebruiker van de tool kan zelf bepalen op basis van welke criteria de spiegelgroep wordt samengesteld. Een tot nu toe veel gebruikte methode is het selecteren op basis van overeenkomstige bedrijfsstructuur.


In het kader van LMM is deze tool uitgebreid met specifieke kengetallen zoals bemesting, bodemoverschotten (stikstof en fosfaat), ammoniakemissie en broeikasgasemissie (zand/klei en veen) zodat ondernemers hun bedrijf ook in dit opzicht kunnen spiegelen,in combinatie met economische resultaten. Meer informatie over Face-IT kunt u vinden op de website van het AgroCenter of in de brochure Bedrijfsvergelijking op maat.