melkvee

Groen onderwijs

De melkveesector beheert een belangrijk deel van het Nederlandse landbouwareaal. Er bestaan echter grote verschillen in economische en milieukundige prestaties van melkveebedrijven en de manier waarop melkveehouders invulling geven aan de bedrijfsvoering.

De resultaten van het LMM worden sinds 2009 gebruikt in het Groen Onderwijs. Van 2009 tot 2011 in het project ‘Kansen voor Koeien door samenwerking’ en van 2009 tot 2013 in het project ‘Van Koploper naar Peloton’. Acht instellingen uit het hbo en mbo werken samen met Wageningen Economic Research en Wageningen Livestock Research om de kennis over mineralenmanagement op een andere, niet schoolse, manier via de studenten bij de landbouwpraktijk te krijgen. Op basis daarvan maken 250 studenten per jaar, in groepsverband en begeleid door hun docenten, een advies voor hun stagebedrijf voor de een beter mineralenmanagement. Daarbij worden ze ondersteund met kennis en tools die het LMM en Koeien & Kansen (K&K) opleveren. Wageningen Economic Research heeft onder meer de brochure ‘Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven, gegevens uit de praktijk’ ontwikkeld. Ook kunnen ze hun bedrijf vergelijken met groepen vergelijkbare bedrijven. Daarbij gaat het om gegevens van voeding, bemesting en bodemoverschotten voor fosfaat en stikstof en om economische kengetallen. Zo leren studenten op een praktische wijze omgaan met verschillen tussen ondernemers, ondernemingen en omgevingen bij het zoeken naar oplossingen. Dat helpt hen in de voorbereiding als toekomstig ondernemer of adviseur. De ondernemers van de stagebedrijven krijgen een gratis advies waarbij soms op een voor hen onverwachte en frisse wijze tegen hun bedrijf wordt aangekeken. Sinds 2011 is het programma uitgebreid met ammoniakemissie, broeikasgasemissie op zand en klei en op veen en de voorziening van de bodem met organische stof.