melkvee

Melkvee

De melkveesector beheert een belangrijk deel van het Nederlandse landbouwareaal. Er bestaan echter grote verschillen in economische en milieukundige prestaties van melkveebedrijven en de manier waarop melkveehouders invulling geven aan de bedrijfsvoering.

De melkveesector beheert een belangrijk deel van het Nederlandse landbouwareaal. Er bestaan echter grote verschillen in economische en milieukundige prestaties van melkveebedrijven en de manier waarop melkveehouders invulling geven aan de bedrijfsvoering.

Door uitgebreide analyse van de in het kader van LMM verzamelde gegevens, probeert Wageningen Economic Research een vinger te krijgen achter deze verschillen. Daarvoor zijn twee onderzoeken uitgevoerd:

In het onderzoek naar de relaties tussen de bedrijfsvoering, de milieukwaliteit en de economie bij melkveebedrijven is gekeken naar:

  • De bedrijfskenmerken (bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering) die invloed hebben op de omvang van de bodemoverschotten voor stikstof en fosfaat
  • De kwantitatieve relaties tussen bedrijfsstructuur (bedrijfsomvang, bedrijfsintensiteit) en bedrijfsvoering enerzijds en de bodemoverschotten voor stikstof en fosfaat anderzijds
  • De verhouding qua invloed op mineralengebruik en bodemoverschotten tussen bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering.

Er werd gebruik gemaakt van gegevens van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. Uit de resultaten blijkt een grote spreiding in bedrijfsstructuur, bedrijfsvoering en bedrijfsresultaten (milieu en economie). Een grote spreiding biedt mogelijkheden voor verbetering. Van de afzonderlijke factoren hebben vooral een lagere bemesting met kunstmest en een beter management van de voedergewassen een gunstig effect op de resultaten. Het effect van verandering van de structuurkenmerken is beperkter. Verschillende combinaties van maatregelen leiden tot zowel lagere overschotten en nitraatconcentraties als tot betere financiële resultaten. Meer informatie in het rapport Bedrijfsvoering, economie en milieukwaliteit; hun onderlinge relaties bij melkveebedrijven.

In het onderzoek naar strategieën werden de melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet ingedeeld in zes clusters van bedrijven. Ieder cluster was samengesteld uit bedrijven met ongeveer dezelfde strategie. Deze strategie hangt sterk samen met de keuzes die melkveehouders maken. Die keuzes houden verband met hun ambities en drijfveren die zeer divers zijn. Op grond van de resultaten kan niet worden gezegd dat de ene strategie uit bedrijfseconomisch oogpunt of uit milieuoogpunt beter is dan de andere. De resultaten zijn afhankelijk van de wijze waarop de ondernemer zin keuzes in de praktijk gestalte geeft en in de bedrijfsvoering integreert. Binnen iedere strategie komen melkveehouders voor met zowel goede bedrijfsresultaten als goede milieuresultaten. Meer informatie en verhalen van ondernemers hoe zij zowel goede bedrijfsresultaten als goede milieuresultaten halen, staan in de brochure ‘Mineralenmanagement en economie op melkveebedrijven; gegevens uit de praktijk'.