methodieken

Methodieken

Uit de gegevens die Wageningen Economic Research voor het LMM verzamelt, wordt de bemesting berekend met fosfaat en stikstof, zowel uit mest als uit kunstmest, de bodemoverschotten voor stikstof en fosfaat en de gerealiseerde opbrengsten per hectare.

Daaruit worden nationale en regionale beelden gemaakt met bedrijfsgemiddelden maar ook een beeld gegeven van de diversiteit tussen bedrijven.

Sinds 2006 zijn de taken van het Landelijke Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM) verbreed. Dit is van invloed is geweest op de organisatie, en op de methoden en procedures die in het meetnet zijn gebruikt. Het RIVM en Wageningen Economic Research hebben de veranderingen in de meetnetopzet evenals de methoden en procedures in dit rapport beschreven. De meetresultaten zelf verschijnen separaat.

Doel LMM, voor en na 2006
Het doel van het LMM is om de kwaliteit van water op landbouwbedrijven te volgen en te verklaren in relatie tot de bedrijfsvoering op die landbouwbedrijven. Tot 2006 zijn de resultaten van het LMM hoofdzakelijk gebruikt om de effectiviteit van het Nederlandse mestbeleid te toetsen. Sindsdien is het LMM uitgebreid met een zogenoemd derogatiemeetnet. Dit meetnet volgt de effecten van de uitzonderingspositie die de EU aan Nederland heeft verleend (derogatie) voor de toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest op graslandbedrijven.

Veranderingen

Als gevolg van de uitbreiding van taken zijn een aantal veranderingen in het LMM doorgevoerd. Als eerste is het aantal bedrijven dat het LMM monitort aanzienlijk vergroot. Ten tweede bestaat sinds 2006 het meetnet uit een vaste groep bedrijven. Voor die tijd werd uit het totale aantal geselecteerde bedrijven steeds een wisselende groep bedrijven gevolgd. Ten derde is de frequentie van waterbemonstering verhoogd. Ten slotte is de aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater gaandeweg toegenomen; oorspronkelijk richtte het LMM zich vooral op grondwater, drainwater en bodemvocht.