Werkwijze landelijk meetnet effecten mestbeleid

Werkwijze

Het RIVM heeft als taak het monitoren van de waterkwaliteit op landbouwbedrijven. Dit gebeurt door bemonstering van het water dat uitspoelt uit de wortelzone en van het slootwater. Water dat uit de wortelzone uitspoelt, wordt onderzocht via bemonstering van de bovenste meter van het grondwater, het bodemvocht of het drainwater.

De methodiek van het monitoren is gebaseerd op het principe dat de kwaliteit van het bovenste grondwater is beïnvloed door de landbouwpraktijk in het voorafgaande jaar. Bedrijven worden gegroepeerd op basis van de dominante grondsoort van de postcode van het bedrijf en het type bedrijf. Vier hoofdgrondsoortregio’s en vier bedrijfstypen worden onderscheiden (zie de tabel).

Hoofdgrondsoortregio Bedrijfstype
Zandregio Melkveehouderij
Kleiregio Akkerbouw
Veenregio Hokdieren
Lössregio Overige/andere bedrijven

Specifieke bemonsteringsmethoden

Informatie over de specifieke bemonsteringsmethode voor de verschillende bedrijfstypen en grondsoorten kunt u hier downloaden:

Melkvee-houderij Akkerbouw Hokdieren & Overig
Zand Factsheet Factsheet Factsheet
Klei Factsheet Factsheet Factsheet
Veen Factsheet Factsheet Factsheet
Löss Factsheet Factsheet Factsheet

Extra informatie

Nog wat extra informatie is te vinden in het artikel Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid: het meten van landbouwpraktijk en waterkwaliteit.