Social innovation approach

Wij leven in een wereld waarin het belang van bio-economie en de vraag naar voedsel toeneemt, maar de natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen hiervoor afnemen. Veel problemen zijn zo complex dat zowel bedrijfsleven, overheid als de samenleving hieraan zullen moeten bijdragen om oplossingen te vinden.Wageningen Economic Research Sociale Innovatie Aanpak richt zich op gedragsverandering in de bio-economie en voedselketen om samen tot duurzame oplossingen te komen door sociale, ecologische en economische waarden te integreren. De focus ligt bij het creëren van waarden met alle belanghebbenden (burgers, ngo’s, mkb, multinationals, overheden en kennisinstellingen).

De Wageningen Economic Research Sociale Innovatie Aanpak is een procesbenadering met vier kernelementen en stappen. Vanuit het gezamenlijke perspectief kan ook op één stap of op één belanghebbende worden gefocust.

banner_Urgent_sh_225937354_530.jpg

1. Urgent

Voor welke maatschappelijke uitdaging staat de opdrachtgever? Hoe wil die dat met anderen realiseren? Essays en beeld- verhalen, die de visies en bereidheid van betrokkenen en onafhankelijk deskundigen weergeven, zijn bruikbare methoden.

Verbeelding_sh_156674258.jpg

2. Verbeelding

Welke oplossingen kunnen wij hiervoor samen ontwerpen, welke oplossing is de best denkbare, hoe komen wij daar en met wie? Interviews met belanghebbenden en multi-criteria analyse zijn hierbij bruikbare methoden.


Banner_veranderingsh_128601458.jpg

3. Verandering

Hoe kunnen wij helpen de gekozen oplossing(en) te realiseren in een verandertraject en zorgen wij dat er keuzes worden gemaakt en uitgevoerd door het praktisch organiseren van een multi-actor veranderingsproces? Methoden die hierbij kunnen helpen komen voort uit Transformatieve scenario planning voor sociale netwerken.

banner_Evaluatie_sh_145132672_530.jpg

4. Evaluatie

Welke verandertrajecten zijn gerealiseerd en in hoeverre zijn die geslaagd dan wel leiden die tot verbeterpunten? Als methode kan procesmonitoring worden ingezet om te evalueren en de lessen en resultaten van het initiatief vast te leggen.