Nieuws

Goed mineralenmanagement & goede economische resultaten: Wat de Rest kan leren van de Best

Gepubliceerd op
13 juni 2019

Hoe kan je als melkveehouder mineralen beter benutten en verliezen beperken? Kan dat samen gaan met goede economische prestaties? En zo ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Om die vragen te beantwoorden, vergeleken onderzoekers van Wageningen Economic Research (WUR) de Best (25% best presterende bedrijven) met de Rest. In een digitale brochure presenteert WUR inzichten in de samenhang van mineralenmanagement en economische prestaties van melkveebedrijven.

In het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is in 2016 geconstateerd dat 'Koeien & Kansen-bedrijven' betere resultaten scoren op het gebied van mineralenmanagement dan andere melkveebedrijven, ondanks vergelijkbare saldo's en inkomens uit bedrijf per 100 kg melk. Voor melkveehouders is het van belang om te weten of een betere benutting van mineralen samen kan gaan met gelijke of bij voorkeur betere economische prestaties en zo ja, hoe dat te realiseren is.

Proactief werken aan een sterke bedrijfsvoering zonder zwakke schakels

Naast concrete scores biedt het rapport ook elf inspirerende 'best practices'; interviews met boeren die bewijzen dat goed mineralenmanagement prima te combineren is met goede economische resultaten. Wat opvalt is dat de bedrijfskenmerken (aantal koeien, intensiteit, mate van beweiding, jongveebezetting, etc.) nauwelijks bepalen of een onderneming goed presteert. Dat betekent dat er voor iedereen verbetering te behalen is; in euro's, milieuwinst of een combinatie van beiden. Anderzijds geven de onderzoekers geen vaste formule voor succes.

Wat de succesvolle ondernemers kenmerkt is dat ze duidelijke strategische keuzes maken. Ze weten waar ze goed in zijn, maken plannen gericht op de lange termijn en volgen de uitgezette lijn
Onderzoeker Gerben Doornewaard

Ook blijkt het vakmanschap op de best presterende bedrijven opvallend goed. Deze melkveehouders creëren de juiste omstandigheden om grond en dieren efficiënt te laten produceren. Ze gaan proactief te werk, sturen bij voordat problemen ontstaan en zorgen ervoor dat het totaalplaatje klopt. De best presterende bedrijven kennen vrijwel geen zwakke onderdelen. Daardoor presteert het bedrijf als geheel goed.

Over het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM)

Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is een integraal monitoringprogramma met als doel het volgen en vastleggen van de effecten van het mestbeleid op de bedrijfsvoering en waterkwaliteit op Nederlandse landbouwbedrijven. Het LMM wordt gezamenlijk door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Economic Research (WUR) ontwikkeld en beheerd.

WUR is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de 'landbouwpraktijk'; in het Bedrijveninformatienet wordt van alle 460 deelnemers aan het LMM een aanzienlijke set aan bedrijfsgegevens vergaard en geregistreerd. Het RIVM is verantwoordelijk voor de metingen van de waterkwaliteit. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de opdrachtgever en financier van het project.