Persbericht

OESO meeting Wageningen in teken van voedselsysteembenadering en transitiebeleid

Gepubliceerd op
4 september 2019

Onze wereld staat voor een complexe reeks uitdagingen, verbonden met de productie en consumptie van voedsel. Het gaat dan om klimaatverandering, milieuvervuiling en verlies van biodiversiteit, maar ook sociale aspecten als onrecht, volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn vragen dringend onze aandacht.

Van 4 t/m 6 september vindt op Wageningen Campus de jaarlijkse conferentie plaats van het Food Chain Analysis Network van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Op uitnodiging van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Wageningen University & Research discussiëren 50 experts uit 16 landen over de rol van overheidsbeleid in de aanpak van deze complexe uitdaging. 

Voedselsysteembenadering en innovatie

Onderzoekers van Wageningen Economic Research pleiten in een reflectiepaper voor integratie van het voedselsysteemdenken in de benadering van beleid. In plaats van te redeneren vanuit de traditionele (verticale) voedselketen, vergen de huidige uitdagingen een bredere blik. Om onze samenleving in staat te stellen innovatieve oplossingen te ontwikkelen is het belangrijk het complete web van verbonden activiteiten (zoals landbouw, gezondheid, milieubescherming en onderwijs) op een coherente manier in beschouwing te nemen en de voedselsysteembenadering is daarbij uitstek geschikt voor.

Kringlooplandbouw en voedselsysteemtransitie

De Kringlooplandbouwvisie van de minister van LNV gaat uit van onder andere een duurzaam (her-) gebruik van grondstoffen en is gebaseerd op de onderlinge verbondenheid tussen sectoren. In de reflectiepaper gaan de onderzoekers ook in op de noodzaak van (overheids)beleid om de transitie naar een duurzame landbouw te bevorderen en de benodigde innovatie te stimuleren. Veel duurzame initiatieven stranden op bestaande economische structuren of gevestigde belangen. Een voedselsysteemanalyse kan helpen om te bepalen hoe en waar de meest effectieve stimulans gegeven kan worden.

Aan de hand van zes Nederlandse voorbeelden illustreren ze hoe vernieuwing in het voedselsysteem niet alleen economisch, maar ook sociaal en milieutechnisch waarde toevoegt. De cases van Beter LevenZorglandbouwGreen Protein Alliance, het Nationaal PreventieplanEco-regelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Rondeel eieren laten zien dat initiatieven die worden gestart door een enkele partij of groep kunnen uitgroeien tot producten met aanzienlijke impact. Zo bedraagt het marktaandeel van producten met een Beter Leven keurmerk sinds de start in 2011 gestegen tot 28% binnen de markt van de duurzaam gecertificeerde producten. 

Relationships between food systems activities, drivers and outcomes. Source: Van Berkum et al., 2018, slightly modified.
Relationships between food systems activities, drivers and outcomes. Source: Van Berkum et al., 2018, slightly modified.

OESO Food Chain Analysis Network

Het FCAN is een expertgroep voor het OESO landbouwcomité, dat in 2010 mede op initiatief van Nederland is opgericht. Het is een platform waar nationale experts van ministeries of onderzoeksinstellingen bijeenkomen om te spreken over verschillende onderwerpen die spelen in de voedselketen zoals voedselverspilling en -verliezen, relatie tussen voedsel en gezondheid, machtsvorming in de voedselketen. De inzichten van het FCAN worden gebruikt om het werk van het OESO Landbouwcomité op het gebied van voedsel- en landbouwbeleid te ondersteunen.

WUR: Synergie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek

Wageningen University & Research werkt aan het ontwikkelen van kennis en technologie om bij te dragen aan het garanderen van wereldwijde voedselzekerheid op een duurzame manier; het produceren bieden van voldoende en veilig voedsel, beperken van en aanpassen aan klimaatverandering, de ontwikkeling van een circulaire economie, de bescherming van biodiversiteit en armoedebestrijding. Nieuwe inzichten en oplossingen worden ontwikkeld in dialoog met de internationale samenleving en door het stimuleren van synergie tussen fundamenteel en toegepast onderzoek.