Project

Waardevol perspectief voor ander vlees

De Nederlandse (varkens)vleesketen heeft als ambitie voor 2020 wereldwijd toonaangevend te zijn in duurzaamheid. De grootste duurzaamheidslagen kunnen worden gemaakt op het niveau van de primaire producent. Primaire producenten in de veehouderij zijn echter met velen en hebben relatief kleine bedrijven, vergeleken met andere ketenpartners. Ze hebben geen marktmacht, en zijn prijsnemers. Eisen die door de samenleving aan de veehouderij worden gesteld, worden niet altijd en niet volledig door de markt vergoed. De retail wordt in deze situatie geconfronteerd met acties van NGO’s om verantwoordelijkheid in de ketenaansturing te nemen.

Doelstelling

Voor verdere verduurzaming moeten productie en consumptie worden verbonden en moeten (groepen) producenten met verwerkers en retailers in dialoog treden. Ketenpartners moeten samen afspreken hoe toegevoegde waarde concepten kunnen worden ontwikkeld, zodanig dat het probleem van afwentelen van meerkosten op één of een aantal partij(en) kan worden voorkomen en meerkosten mogelijk kunnen worden ondervangen door een heel nieuwe benadering van de markt. De centrale vraag in dit project is hoe vlees in de keten op een andere manier tot waarde kan worden gebracht. Dit initiatief richt zich daarbij op het ontwikkelen en beoordelen van alternatieve business modellen met een ander ‘waarde(n)perspectief’ voor de vleesketens. De focus ligt hierbij niet op niches of conceptontwikkeling, maar op het verhogen van de minimumeisen van het voor Nederland geproduceerde en in Nederland geconsumeerde vlees tot een bovenwettelijk niveau.

Werkwijze

  1. Knelpuntenanalyse; Hoe ziet de huidige situatie eruit? Wat is het speelveld en welke bestaande knelpunten zijn er? 
  2. Berekening kostprijzen; Hoe ziet de situatie in 2020 eruit? Als in 2020 duurzaam vlees de standaard is, over welke kostprijs hebben we het dan? 
  3. Design businessmodel; Wat is het nieuwe business model (of zijn mogelijke modellen) bij de situatie in 2020? 
  4. Toetsing business model; Hoe robuust zijn de nieuwe business modellen? Waar zitten de risico’s? 
  5. Management en rapportage

Resultaten

Een concrete beschrijving van een aantal door de betrokken partijen in pluimvee- en varkensvleesketens gedragen nieuwe, duurzame business modellen met een evenwichtigere opbrengsten-kosten structuur door de keten heen en met minder negatieve externe effecten. De alternatieve business modellen concretiseren hoe ketenpartijen afspraken maken over het voorkomen van ongewenste afwentelingsmechanismen en welke afspraken producenten gezamenlijk moeten maken teneinde volwaardige gesprekspartners te zijn voor de andere ketenpartijen. Deze alternatieve business modellen worden beoordeeld op hun robuustheid door ze af te zetten tegen een aantal scenario’s (bijvoorbeeld fluctuerende grondstofprijzen).