weiland

Analyse & risicobeoordeling

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden, antibiotica, hormonen uit geneesmiddelen en andere toxische stoffen accumuleren in het water, de bodem, de lucht en in organismen zoals bijvoorbeeld vissen en bijen. Om bij te dragen aan Green Economic Growth is het noodzakelijk om zorg te dragen voor een duurzame balans tussen enerzijds het op de markt brengen van deze stoffen en anderzijds zorg te dragen voor het milieu.

Alterra ontwikkelt simulatiemodellen voor het schatten van de dynamiek in blootstellingconcentraties van bestrijdingsmiddelen in o.a. oppervlaktewater, grondwater en bodems. Tevens heeft Alterra de beschikking over beslisbomen (inclusief populatie- en voedselwebmodellen) om de ecologische risico's van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en andere contaminanten te schatten.

Alterra beschikt over uitstekende experimentele faciliteiten (o.a. chemische en biologische laboratoria, microcosms, mesocosms, proefsloten, proefvelden) voor het uitvoeren van complexe studies naar toxische stoffen en hun effecten.

Tailor-made studies kunnen onder het kwaliteitssysteem "Good Laboratory Practice" (GLP) worden uitgevoerd, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de registratie van toxische stoffen op de markt. Een brede onderzoekketen (experimenten – simulatiemodellen – scenariostudies) kan ingezet worden om op verschillende schaalniveaus de milieurisico's van stoffen te beoordelen.

Door aan dit thema te werken dragen wij bij de maatschappelijke thema's Voedselzekerheid en beschikbaarheid grondstoffen.

Tools en diensten

Faciliteiten