Kwaliteit waterkeringen/ WBI

Kwaliteit Waterkeringen / WBI

Veilige dijken zijn van groot belang voor Nederland, aangezien een groot deel van ons land onder de zeespiegel ligt. In de toekomst zal dit belang alleen maar toenemen als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en voortgaande bodemdaling.

Hoe sterk een dijk is hangt onder meer af van de erosiebestendigheid van het buiten- en binnentalud. Om het talud stabiel te maken en te beschermen tegen invloeden van weer en water wordt een dijklichaam voorzien van een bekleding van asfalt, basalt, beton, gras of een combinatie hiervan. De sterkte van een bekleding wordt sterk beïnvloed door het beheer en de kwaliteit ervan. Om tot een betere beoordeling te komen van de dijkkwaliteit is in de Wet op de Waterkering de veiligheidstoetsing van waterkeringen vastgelegd. In een dergelijke toetsing worden uitspraken gedaan over de kwaliteit van de dijk, de dijkconstructie en de bekleding (o.a. de grasmat).

Om de erosiebestendigheid van de grasmat te kunnen beoordelen, wordt in het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI 2017) (voorheen Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2007) gekeken naar geslotenheid van de vegetatie op primaire waterkeringen. Met deze onderdelen kan in de huidige toetsronde (2017 -2023) het onderdeel kwaliteit graszode worden getoetst. In de VTV werd ook de samenstelling, de bedekking en de doorworteling van de vegetatie meegewogen in de beoordeling.

Wettelijk Beoordelings Instrumentarium (WBI)

Volgens de Waterwet moeten beheerders van primaire waterkeringen tenminste eens in de twaalf jaar beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Het WBI schrijft voor hoe deze beoordeling moet worden uitgevoerd. De eerste ronde loopt van 2017 tot 2013. Elke ronde wordt het instrumentarium geactualiseerd. Aanleiding was de nieuwe veiligheidsnormering die per 1 januari 2017 is ingevoerd. Deze normering kijkt niet alleen naar de kans van een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan. In 2015 moeten alle primaire waterkeringen aan deze nieuwe normen voldoen.

Beheeradviezen en onderzoek

Wageningen Environmental Research heeft ruim 25 jaar ervaring met onderzoek en advies over erosiebestendigheid van dijkgraslanden. Naast achterliggend ecologisch onderzoek heeft onze organisatie bijgedragen aan golfoverslagproeven en aan de ontwikkeling VTV toetsingsmethodiek grasbekleding aan de hand van vegetatiesamenstelling, doorworteling en geslotenheid. We zijn betrokken bij de continue verdere ontwikkeling van de huidige methodiek. Daarnaast verzorgen we dijkkwaliteitstoetsen en beheeradviezen voor opdrachtgevers. We hebben bijgedragen aan de “handreiking grasbekleding” en de deltafact “bloemrijke sterke dijken” van de STOWA.

Wageningen Environmental Research wil graag met u meedenken bij het vinden van een oplossing bij een probleem in het gevoerde dijkgraslandbeheer, door samen te zoeken naar een beheervorm die zowel veiligheid, efficiëntie als natuurwaarden oplevert. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren dijkgraslandtoetsingen, beheerevaluaties en expert inschattingen van de effectiviteit van (beheer)maatregelen. Daarbij kan binnen de eigen organisatie gebruik gemaakt worden van een groot netwerk van specialisten op het gebied van natuurbeheer, bodem, waterbeheer (kwaliteit en kwantiteit), governance en ruimtelijke planvorming.