Communicatie BIS Nederland

Voor een optimale benutting van BIS Nederland gaat het erom dat gebruikers en potentiële gebruikers op de hoogte zijn van de mogelijkheden die BIS Nederland hen biedt. Om hen daarover goed te kunnen informeren is het van belang om te weten welke ontwikkelingen zich voordoen in de toepassingsgebieden van BIS Nederland, en om nieuwe toepassingsgebieden tijdig op te merken.

Aanleiding

Bodemkundige informatie wordt in Nederland al decennialang voor een toenemend aantal, vaak sterk uiteenlopende, doeleinden toegepast. Om BIS Nederland blijvend een optimale bron van informatie te laten zijn, is het van groot belang om de toepassingen van BIS Nederland te kennen, om ontwikkelingen in deze toepassingen op de voet te volgen en om nieuwe toepassingsgebieden vroegtijdig te signaleren. Bovendien is heldere communicatie over de informatie die BIS Nederland biedt essentieel voor de uiteindelijke benutting.

Doel

Dit project heeft als doel om huidige en toekomstige gebruikers optimaal te informeren over de mogelijkheden die BIS Nederland biedt. Hiertoe volgen we de ontwikkelingen in de toepassingsgebieden van BIS Nederland, zodat hier bij de communicatie over de mogelijkheden die BIS Nederland biedt direct op kan worden ingespeeld.

Toepassingen

Bodemkundige informatie uit BIS Nederland wordt momenteel gebruikt door de rijksoverheid (ministerie van Economische Zaken; ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; ministerie van Infrastructuur en Milieu), provincies, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende instanties, het Planbureau voor de Leefomgeving, onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. De informatie uit BIS Nederland wordt door deze gebruikers toegepast bij vraagstukken op het gebied van landbouw, landinrichting, natuur, water, ruimtelijke ordening, milieu en klimaat.

Hierbij wordt de informatie uit BIS Nederland op de volgende manieren gebruikt:

  • als basis voor interpretaties, zoals geschiktheidskaarten kwetsbaarheidskaarten;
  • als bron voor directe of afgeleide gegevens voor kaartmateriaal, zoals bijvoorbeeld een kaart van de koolstofvoorraad in de bodem;
  • als input voor modelberekeningen of beslissingsondersteunende systemen.

Ontwikkelingen

Landschappelijke bodemkaart

Er is steeds meer behoefte aan een kaart die informatie geeft over zowel geomorfologie als bodem. Daarom worden nu landschappelijke bodemkaarten ontwikkeld. Deze kaarten kunnen erg nuttig zijn bij integrale planvorming op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit (Natura2000), de wateropgaven (WB21, KRW en Deltaprogramma), behoud van cultuurhistorisch erfgoed, en de uitwerking van het klimaatbeleid. De landschappelijke bodemkaart kan bijvoorbeeld ook als basis dienen voor een archeologische verwachtingenkaart, waar lagere overheden sinds het verdrag van Malta steeds meer behoefte aan hebben.

Landschappelijke bodemkaart van een deel van Drenthe
Landschappelijke bodemkaart van een deel van Drenthe

Bodemfysische informatie

Bodemfysische informatie is een belangrijke invoer voor hydrologische modellen. Een enquête onder gebruikers wees uit dat de schematisatie in 23 zogeheten PAWN-eenheden te grof werd bevonden. Daarom werd recent een fijnere schematisatie gemaakt. Op basis van een aantal functionele bodemfysische kenmerken werden 315 profielschetsen voor de bodemeenheden van de bodemkaart, schaal 1 : 50.000, ingedeeld in groepen met vergelijkbaar bodemfysisch gedrag. Dit leidde tot een Bodemfysische EenhedenKaart (BOFEK) met 72 verschillende eenheden, die nu als invoer wordt gebruikt bij het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Tegelijkertijd worden momenteel de gaten in de bodemfysische data opgevuld, zodat binnenkort BOFEK verder kan worden verbeterd.

Kaarten van specifieke bodemeigenschappen

Er is steeds meer behoefte aan kaarten die één bepaalde bodemeigenschap beschrijven, zoals bijvoorbeeld de koolstofvoorraad in de bovengrond. Om dit soort kaarten te maken, om deze kaarten efficiënt te kunnen actualiseren, en om een indicatie te geven van de nauwkeurigheid van deze kaarten, wordt delta-BIS ontwikkeld.

Kaarten van specifieke bodemeigenschappen