Delta-BIS

Het bodemkundig informatiesysteem is een kennisbank met daarin een groot aantal bodemkundige gegevens. Deze zijn de laatste decennia tijdens diverse onderzoeksprojecten verzameld. Hoewel deze gegevens zeer waardevol zijn, zijn ze meestal niet direct geschikt om beleidsvragen te beantwoorden. Eerst moet nog een aantal bewerkingen worden uitgevoerd om de gegevens om te zetten in bruikbare gebiedsdekkende informatie (kaarten). Tot nu toe werd deze informatie vaak ad hoc, in het kader van onderzoeksprojecten, verkregen. Deze aanpak is niet altijd even efficiënt, niet altijd volledig reproduceerbaar, en bovendien ontbreekt vaak informatie over de kwaliteit van de gemaakte kaart.

Bodemkundig informatie- systeem van de toekomst: van gegevens naar gevraagde informatie

Aanleiding

De aanleiding van het project is de discrepantie tussen enerzijds de gegevens in het bodemkundig informatiesysteem en anderzijds de informatie die nodig is voor beleidsondersteuning.

Doel

Het ontwikkelen van een generiek systeem dat ruwe gegevens in het
bodemkundig informatiesysteem omzet naar gebiedsdekkende, reprodu-ceerbare informatie (kaarten) waarvan de kwaliteit bekend is.

Aanpak

De gekozen aanpak laat zich het best vergelijken met het bereiden van een gerecht. Om van losse ingrediënten een gerecht te maken moet de kok een aantal handelingen verrichten die staan beschreven in een recept. Daarbij maakt hij gebruik van keukengereedschap. De ruwe gegevens in het bodemkundig informatiesysteem kunnen worden gezien als de ingrediënten, de gevraagde informatie (kaart) als het gerecht. Het stappenplan dat doorlopen wordt om de kaart te maken kan worden vergeleken met een recept, en de daarbij gebruikte onderzoeksmethoden met het keukengereedschap.

Een recept hoeft niet een bindend voorschrift te zijn. Net zoals een kok zijn eigen stempel op een gerecht kan drukken door de bereidingswijze op een aantal onderdelen aan te passen, kan een gebruiker het systeem dat wordt ontwikkeld ook eigenschappen van de kaart (zoals de gebiedsbegrenzing of de kaartresolutie) aanpassen.

De gebruiker krijgt toegang tot het systeem via kookboeken. Een kookboek bestaat uit een verzameling recepten waaruit een keuze wordt gemaakt. Een recept is nog geen kaart, maar een blauwdruk die exact aangeeft hoe een computer de gevraagde kaart moet maken. Dit levert niet alleen de gewenste kaart op, maar ook een rapportage waarin de volledige kaartproductie staat beschreven.

De aanpak van Delta-BIS kent veel voordelen. Door gebruik te maken van recepten zijn de kaarten reproduceerbaar, eenvoudig actualiseerbaar zodra nieuwe gegevens beschikbaar zijn en volledig gedocumenteerd. Patronen in de kaart zijn daardoor herleidbaar en eenvoudiger te verklaren. Daarnaast kunnen bestaande recepten worden aangepast zodat de resulterende kaarten beter aansluiten bij de gevraagde informatie. De kwaliteit van de kaarten wordt gekwantificeerd waardoor beleidsbeslissingen beter kunnen worden onderbouwd. Gebruikers van het BIS nemen immers liever beslissingen op basis van betrouwbare dan op basis van onbetrouwbare kaartinformatie. Het systeem ontsluit de gegevens in het bodemkundig informatiesysteem beter, waardoor informatie ook beter wordt ontsloten en benut.

project_delta-bis_afb1.jpg