Geochemische Bodematlas

Het beoordelen van de kwaliteit van de bodem of daarin aanwezige grondstoffen (zand, klei) op basis van totaalgehalten van metalen is niet altijd eenduidig. Soms komen stoffen in verhoogde gehalten voor (bijvoorbeeld nikkel in zandgronden in Brabant), terwijl dit niet automatisch betekent dat deze verhoogde gehalten de gebruikswaarde van een grondstof nadelig beïnvloeden.

Kennisbehoefte doelgroepen

Op dit moment bestaat er weinig landsdekkende informatie zowel over de gehalten aan metalen als de beschikbaarheid daarvan. Op dit moment ontbreekt het aan een toegankelijk overzicht dat inzicht biedt in de variatie van de gehalten en de mate van beschikbaarheid van stoffen in de bodem.

Probleemstelling

De beoordeling van risico’s van stoffen in de bodem op basis van een totaalgehalte levert vaak onvoldoende inzicht op in bijvoorbeeld de mate waarin metalen uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater. Ook de opname van metalen door (landbouw)gewassen hangt voor een deel sterk af van de beschikbaarheid. Daarnaast komen er regionale verschillen in de gehalten aan stoffen voor die deels bepaald zijn door de geologische afzetting waarin een bodem is ontwikkeld. Om gebruikers een toegankelijk medium te bieden waarin zij snel informatie over deze aspecten kunnen vinden is de Geochemische Bodematlas ontwikkeld.

Doelstelling

De Geochemische Bodematlas heeft als doel om:

  1. inzicht te bieden in de mate van variatie in de totale, reactieve en beschikbare gehalten aan stoffen in de boven- en ondergrond van de bodem,
  2. te illustreren dat de beschikbaarheid van stoffen in de bodem sterk afhankelijk is van de bodemeigenschappen van de bodem zelf,
  3. voorbeelden te geven van lokale en landelijke toepassingen van de data in de Geochemische Bodematlas.

Doelgroepen

Gebruikers van de Atlas zijn onder meer lokale, regionale en landelijke overheden. Zij hebben vooral vraagstukken over het beoordelen van de bodemkwaliteit en/of gehalten in bodem- en grondwater aan de hand van de beschikbaarheid. Daarnaast kunnen ook onderzoekers bij kennisinstituten als Alterra, RIVM en TNO/Deltares gebruik maken van de data onder meer bij het uitvoeren van scenariostudies naar accumulatie van stoffen in de bodem, uitspoeling naar grondwater etc.

Verwacht resultaat

De Geochemische Bodematlas is bedoeld voor gebruikers die willen weten in welke mate de gehalten aan stoffen in de bodem (regionaal dan wel op een bepaald punt) afwijken van wat gangbaar is in Nederland. Op dat gebied ontbreekt op dit moment een landelijk overzicht en dit leidt bijvoorbeeld tot vragen over de gehalten die ‘normaal’ zijn in de bodem.project1.jpg