Gt-actualisatie holoceen Nederland

Voor het deel van Nederland dat vooral uit zandgrond bestaat is er al een actuele kaart, maar voor het resterende deel nog niet. Globaal gaat het om het klei- en veengebied dat zich uitstrekt over de kustprovincies en het rivierengebied. In de zomer van 2011 selecteerden we een groot aantal tijdreeksen van grondwaterstanden in peilbuizen. In oktober 2011 werd de eerste meetcampagne uitgevoerd in het noorden van het land, waarbij we grondwaterstanden opnamen in een groot aantal boorgaten en noteerden waar grondwater stagneerde op slecht doorlatende lagen. In 2012 voerden we meetcampagnes uit in het rivierengebied.

Aanleiding

Informatie over de grondwaterstand op de Bodem- en grondwater­trappen­kaart, schaal 1 : 50.000 is niet meer actueel omdat de waterhuishouding sinds de totstandkoming van de kaart veranderde. Actuele kaarten zijn nodig voor landbouw- en voedselbeleid, natuurbeleid, waterbeleid, ruimtelijke ordening, milieubeleid en klimaatbeleid.

Doel

Doel van het project is om voor Nederland een actuele kaart te maken van de grondwaterstand, die voldoet aan de eisen die beleidsmakers en beheerders tegenwoordig stellen. De kaart wordt gemaakt voor professionals bij ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten, terreinbeheerders, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen, en voor het onderwijs.

Resultaat

De basis voor de actualisatie is de huidige, verouderde grondwater­trappenkaart, schaal 1 : 50 000. De actuele grondwater­situatie in de vlakken op deze kaart beschrijven we aan de hand van waarnemingen in boorgaten en peilbuizen. Daarnaast maken we een kaart die weergeeft hoe diep de grondwaterstand is in de winter (gemiddeld hoogste grondwaterstand) en in de zomer (gemiddeld laagste grondwaterstand), en een kaart die aangeeft waar grondwater stagneert op slecht doorlatende bodemlagen.

Tijdpad

Een belangrijk onderdeel van de actualisatie vormen de gerichte opnames van grondwaterstanden. In oktober/november 2011 en augustus/september 2012 werden op 314 locaties in het noorden van Nederland grondwaterstanden gemeten. In maart en oktober/september 2012 werden op 324 locaties in het rivierengebied en het Groene Hart grondwaterstanden gemeten. Voor 2013 is een veldcampagne in Noord-Holland en Flevoland gepland, en voor 2014 in het zuidwesten van Nederland.

Locaties van de gerichte opnames en indeling in deelgebieden (stratificatie)
Locaties van de gerichte opnames en indeling in deelgebieden (stratificatie)