Algemeen Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN)

Het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is ontwikkeld om het landgebruik in Nederland ruimtelijk weer te geven. Naast de financieel beschikbare middelen bepalen de bruikbaarheid en beschikbaarheid van het materiaal (satellietbeelden en additionele informatiebronnen) en de ter beschikking staande techniek voor een groot deel het detail en de nauwkeurigheid van het  bestand. Verbeteringen in de dataverwerkingstechnieken (computerprogramma’s), de veranderende en toenemende vraag naar geografische databestanden en het beschikbaar komen van meer gedetailleerde additionele databronnen hebben de ontwikkelingen van het LGN bestand in de tijd gestuurd.


algemeen_k1.jpg

Het LGN-bestand heeft als geografische basis remote sensing materiaal, m.n. Landsat satellietbeelden. Deze satellietbeelden zijn opgebouwd uit rastercellen (pixels) met een ruimtelijke resolutie van 25-30 meter. Het lag daarom voor de hand om voor het LGN bestand ook het raster /grid format van 25*25 meter te gebruiken.


De legenda van het LGN bestand is in de periode 1986-1997 ontwikkeld op basis van de bestaande classificatie mogelijkheden, gebruikerseisen (welk landgebruik en welke thematische nauwkeurigheid/betrouwbaarheid) en beschikbaarheid van andere databestanden.
De basis voor de huidige LGN legenda is gelegd tijdens de aanmaak van het LGN2 bestand. Met het BARS bestand van de Rijks Planologische Dienst werd Nederland verdeeld in de strata stedelijk gebied, bebouwd buitengebied, bos en natuur en landbouw. Met behulp van spectrale verschillen op het Landsat-TM beeld van mei 1992 zijn de eerste drie strata onderverdeeld in de spectrale klassen bebouwing, kale grond, gras, loofbos, naaldbos en/of water. De klassen open zoet (binnen) water en zout (buiten) water zijn rechtstreeks overgenomen uit het BARS bestand. Daarnaast is de heide afkomstig uit het RIN-bestand (RijksInstituut voor Natuurbeheer) toegevoegd indien het binnen het BARS strata bos en natuur viel.
Vanaf LGN3 zijn huizen en gebouwen, boomgaarden, kassen, kwekerijen en populier-bossen uit TOP10vector overgenomen. Verder zijn de natuurklassen verder onderverdeeld m.b.v. additionele bestanden en spectrale verschillen (zie referentie LGN3).