Climate-smart land use

Klimaatslim landgebruik

Klimaatslimme landbouw gaat over het verminderen van de milieu- en klimaatimpact van landbouwactiviteiten aan de ene kant, en aan de andere kant over het ontwikkelen van voedselproductiemethoden en teeltsystemen die goed zijn toegerust op het voorkomen van problematische effecten van veranderende klimaatomstandigheden. Klimaatslimme landbouw is een steeds meer gewaardeerde aanpak die zich richt op zorgen voor voedselzekerheid, en die tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen beperkt en de veerkrachtigheid van landbouwsystemen bij klimaatverandering vergroot.