Waterkwaliteit: van levensbelang

Water heeft voor elke gebruiker een andere waarde en elke toepassing stelt specifieke eisen aan de beschikbaarheid en kwaliteit van water. Wageningse onderzoekers kennen deze verschillende waarden van water en zijn dé kennispartner voor bedrijven, boeren, overheden en terreinbeheerders.

Waterkwaliteit: van levensbelang

Zo vinden we oplossingen voor het zuiveren van afvalwater en het terugwinnen van waardevolle stoffen uit het water aan industrieën en waterschappen. Voor leveranciers van genees- en gewasbeschermingsmiddelen, landbouw en waterbeheerders onderzoeken we de effecten van vervuiling op de kwaliteit van water en de flora en fauna die daarvan afhankelijk zijn. Onze modellen voorspellen de waterhoeveelheid en waterkwaliteit voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening.

Wageningen University & Research onderscheidt zich door een systeembenadering: welke hoeveelheid en kwaliteit van water wordt waar gevraagd? En kunnen we daardoor slimmer en goedkoper een betere waterkwaliteit bereiken? Zo zijn de eisen die de industrie aan waterkwaliteit stelt afhankelijk van de specifieke toepassing: soms moet het schoner zijn dan drinkwater, soms is een minder strenge norm mogelijk en kunnen kosten bespaard worden op waterzuivering.

Ook onderzoeken en voorspellen we effecten van vervuiling op het ecosysteem, zoals bijvoorbeeld effecten van medicijnresten en nutriënten. De kennis over het samenspel tussen plant, bodem en hydrologie speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit deze kennis adviseren we over betere toepassing van mest en gewasbeschermingsmiddelen en monitoring van deze effecten.

10 inspirerende voorbeelden van waterkwaliteitsonderzoek bij opdrachtgevers van Wageningen Environmental Research

 • Een waterzuiveringsmoeras voor Heineken en de regio Voor het brouwen van bier is water onmisbaar. Bier bestaat voor 93% uit water en daarom is water een belangrijk onderdeel van het brouwproces. Het water dat overblijft nadat het bier gebrouwen is, zuivert Heineken al decennia lang met een eigen installatie. Wageningen Environmental Research (Alterra) is de kennispartner voor een nieuw project van de grootste Europese bierbrouwer en de provincie Zuid-Holland om de afvalwaterzuivering te verbeteren door middel van het ontwikkelen van een zuiveringsmoeras.
  Een waterzuiveringsmoeras voor Heineken en de regio
  Lees meer
 • Water Nexus Water Nexus is een programma van NWO-TTW ter waarde van 6 miljoen euro, dat loopt van 2015 tot en met 2020. Het wordt ondersteund door 25 partners van multinationals, midden- en kleinbedrijf, adviesbureaus, kennisinstituten, waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 15 PhD en 2 postdoc-onderzoekers werken samen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor watervoorziening in kustgebieden met een gebrek aan zoetwater.
  Water Nexus waterkwaliteit
  Lees meer
 • Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen verschenen Onlangs is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Met de meetresultaten in de Grondwateratlas kan de waterkwaliteit in Nederland worden verbeterd. De gegevens zijn bedoeld voor gebruik in de beoordelingen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
  Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen
  Lees meer
 • Waterrijk Park Lingezegen Uit diverse landelijke studies blijkt dat als gevolg van klimaatverandering de kans op extreme buien én de kans op langdurige perioden van droogte toenemen. Dat vraagt om innovatieve oplossingen om het overtollige water te conserveren en weer te gebruiken in perioden van schaarste, en tegelijk ook om ruimte voor hoogwaterberging. De combinatie van waterberging van neerslagpieken en waterretentie voor gebruik in droge tijden blijkt vaak moeilijk te realiseren. Het project WaterRijk Park Lingezegen heeft als doel om te verkennen en in praktijk te meten of deze combinatie toch mogelijk is.
  waterrijk park lingezegen waterkwaliteit oppervlaktewater
  Lees meer
 • Verwerking van zuiveringsslib tot waardevolle minerale meststoffen en organische bodemverbeteraars Waterschappen zoeken alternatieve afzetroutes voor zuiveringsslib waarbij gestreefd wordt naar duurzaamheid, energiewinning en hergebruik van nutriënten. Huidige afzetroutes, waarbij slib wordt verbrand, leiden tot hoge kosten en tot verlies van waardevolle nutriënten en organische stof. In dit project wordt zuiveringsslib door de betrokken partners verwerkt door middel van vergisting en compostering. De daaruit resulterende producten worden door Wageningen Environmental Research (Alterra) geanalyseerd en beoordeeld op landbouwkundige en milieukundige waarde.
  Sludge2Soil zuiveringsslib waterkwaliteit meststoffen
  Lees meer
 • Wat is het effect van fungiciden op zoetwaterecosystemen? In een recent gepubliceerde wetenschappelijke opinie van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) worden voorstellen gedaan voor de evaluatie van de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen die zich ophopen in sediment. Het doel hiervan is het beschermen van benthische organismen in zoetwaterecosystemen. De beslisschema's die EFSA heeft voorgesteld moeten echter nog 'gevalideerd' worden. Hiervoor zijn nieuwe onderzoeksgegevens nodig.
  Bestrijdingsmiddelen fungiciden flutox waterkwaliteit
  Lees meer
 • FOURCE, een techniek om brak water zoeter te maken Lodewijk Stuyt van Wageningen Environmental Research (Alterra) en PhD-student Melle Nikkels van Wageningen University hebben met het project FOURCE tijdens Sail Amsterdam de eerste prijs gewonnen van Water Republic: de Innovatie Editie. In Pakhuis De Zwijger, gelegen aan het IJ, waren uit 25 inzendingen drie uiteenlopende projecten geselecteerd die streden voor innovatieprijzen op het gebied van water in de breedste zin van het woord. FOURCE ging er met de hoofdprijs vandoor.
  FOURCE waterkwaliteit
  Lees meer
 • Het succesverhaal van 15 jaar otters in Nederland 15 jaar geleden is de otter in de Weerribben-Wieden geherintroduceerd. Toenmalig staatssecretaris Geke Faber liet de eerste dieren los (zie filmpje). Inmiddels zijn deze iconische dieren uitgezwermd over vrijwel geheel Nederland.
  Het succesverhaal van 15 jaar otters in Nederland
  Lees meer
 • Regelbare drainage kan water op percelen vasthouden Een innovatief drainagesysteem maakt het mogelijk om water in perioden met een neerslagoverschot vast te houden voor droge perioden. Een agrariër kan hiermee zelf het drainageniveau van het perceel afstemmen op de variabele omstandigheden. Hij wordt daarmee waterbeheerder op zijn eigen bedrijf: het water wordt gestuurd aan de bron. Lodewijk Stuyt deed samen met collega’s vijf jaar lang onderzoek naar deze (samengestelde) regelbare drainage.
  Regelbare drainage waterkwaliteit
  Lees meer
 • 500 Amsterdammers meten waterkwaliteit Waar ruikt het water in de gracht vandaag naar? Wat leeft er allemaal in de sloot achter het huis? En kun je het water uit de vijver in het Vondelpark drinken? In de maanden juli en augustus krijgen Amsterdammers, jong en oud, de kans om zelf het water in de stad te onderzoeken. Voor Het Schone Waterexperiment worden 500 enthousiaste deelnemers gezocht. Initiatiefnemers zijn Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Pavèl van Houten.
  500 Amsterdammers meten waterkwaliteit
  Lees meer