Energielandschappen

Energielandschappen

Om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken, moeten we ons gebruik van niet-fossiele energiebronnen vergroten. Deze omvatten zonne- en windenergie en andere hernieuwbare energiebronnen, zoals bronnen op basis van biomassa. De adoptie van hernieuwbare energiebronnen heeft implicaties voor de ruimtelijke planning, omdat zonne- en windparken grote delen van het aardoppervlak kunnen innemen. Hoe om te gaan met het plannen en implementeren van de energietransitie is het onderwerp van veel publiek debat: Waar moeten zonne- en windparken zich bevinden? Wat zijn de effecten van deze energieparken op biodiversiteit? Wageningen Environmental Research combineert wetenschappelijke kennis over hernieuwbare energie met expertise op het gebied van ruimtelijke ordening om stakeholders ondersteuning te bieden bij het implementeren van maatregelen voor de energietransitie.


Ons onderzoek en expertise - wat bieden we?

Nu overheden en industrie hun zoektocht naar koolstofarme energiebronnen vergroten om de klimaatverandering tegen te gaan, doet Wageningen Environmental Research kwalitatief onderzoek naar de implicaties van grootschalige introductie van hernieuwbare energiebronnen. In Europa, waar de bevolkingsdichtheid hoog is en landschappen en hun gebruik variëren binnen relatief kleine gebieden, vereist de introductie van grote zonne- en windparken zorgvuldige ruimtelijke planning om politieke en maatschappelijke steun te krijgen.

Wageningen Environmental Research heeft een Research through Design-studie uitgevoerd die onderzoekt hoe op landschap gebaseerde ontwerpprincipes kunnen worden toegepast om de transitie naar duurzaam energiegebruik in Nederland en Duitsland te ondersteunen. We doen ook onderzoek naar de mogelijke effecten van energieparken op de natuur, bijvoorbeeld hoe windturbines de vogelstand beïnvloeden. We werken samen met andere Wageningen University & Research-groepen om expertise op te bouwen over technologische energie-innovaties en governance-aspecten van de energietransitie.

Onze expertise:

  • Kwalitatieve landschapsstructuuranalyse (QLSA)
  • Energielandschappen: zonnevelden en windparken
  • Biobased klimaatoplossingen
  • Energiegewassen
  • Effecten van hernieuwbare energiebronnen op biodiversiteit
  • Technisch energieonderzoek
  • Kwaliteit van leven in stedelijke en landelijke woonomgevingen

Download ons werkdocument

Voor meer informatie, kijk op

Lees ook het dossier