Environmental risk assessment

Environmental risk assessment

Het team Environmental risk assessment is hèt expertisecentrum in Nederland en een van de vooraanstaande groepen in EU en de wereld met zowel kennis als experimentele ervaring op het gebied van het gedrag van bestrijdingsmiddelen en andere toxische stoffen in het milieu en haar effecten op het ecosysteem in gematigde en (sub-)tropische klimaatzones.

Gewasbeschermingsmiddelen, biociden, antibiotica, hormonen uit geneesmiddelen en andere toxische stoffen accumuleren in het water, de bodem, de lucht en in organismen zoals bijvoorbeeld vissen en bijen. 

Om bij te dragen aan groene economische groei is het noodzakelijk om zorg voor te dragen voor een duurzame balans tussen enerzijds het op de markt brengen van deze stoffen en anderzijds zorg te dragen voor het milieu.

Het team richt zich met name op het milieugedrag en de ecologische effecten van toxische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen,geneesmiddelen, PAKs en PCBs. Wat betreft milieugedrag van stoffen richt het team zich op de compartimenten water, bodem en lucht. Expertise op het gebied van ecologische effecten betreft vooral zoetwaterecosystemen met uitbreiding naar terrestrische/bodemecosystemen.

Het ERA team werkt op nationale en internationale schaal en houdt zich voornamelijk bezig met de volgende activiteiten op het gebied van risicobeoordeling van stoffen:

  • Ontwikkelen en toepassen van simulatiemodellen die het gedrag van bestrijdingsmiddelen in het milieu voorspellen op zowel veldschaal als regionale schaal (bv. TOXSWA, PEARL, CASCADE, GEOPEARL).
  • Bestuderen van lotgevallen en effecten van stoffen en combinaties van stressoren op verschillende experimentele schaalniveaus van individuele organismen tot ecosystemen in binnen- en buitenexperimenten (bv. micro- en mesocosms, proefsloten, veldproeven).
  • Ontwikkelen en toepassen van effectmodellen (o.a. TK/TD modellen, www.pesticidemodels.eu en populatiemodellen zoals MASTEP.
  • Het adequaat koppelen van de blootstelling- en effectbeoordeling bij het schatten van de milieurisico’s van bestrijdingsmiddelen en andere contaminanten
  • Beleidsadvisering op het gebied van risicobeoordeling (nationaal en internationaal).
  • Ontwikkeling van beoordelingsmethodieken om risico’s van stoffen te kwantificeren (getrapte benadering, beslisbomen en scenario’s).
  • Monitoring en evaluatie van stoffen in het milieu ten behoeve van Evaluatie Duurzame Gewasbescherming (EDG)
  • Capacity building in minder ontwikkelde landen (bv. PRRP).
  • Methoden voor de beoordeling van milieurisico's van toxische stoffen (toelating en KRW) (QUASIMEME)

Opdrachtgevers van het ERA team omvatten o.a. private sector, publieke sector (zoals EU, EFSA).

Foto-ERA-sloot_risk670.jpg