Nieuws

80 miljoen euro voor verbetering agrarisch bodembeheer in Europa

Published on
24 februari 2020

Op 1 februari 2020 is het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’, kortweg EJP SOIL, formeel van start gegaan. Deze week is de kick-off meeting in Orleans, Frankrijk. Met resultaten van het EJP SOIL kan het bodembeheer in de landbouw in heel Europa worden verbeterd en verduurzaamd. Dit draagt bij aan het realiseren van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals aanpassing aan klimaatverandering en voedselzekerheid.

EJP SOIL wordt geleid door INRAE uit Frankrijk en Wageningen University & Research. Het hoofddoel van het programma is het bundelen van de krachten in het Europese bodemonderzoek. Dit is nodig om door middel van duurzaam bodembeheer belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, zoals voedselzekerheid, duurzame landbouwproductie, klimaatadaptatie en mitigatie en behoud van biodiversiteit.

Roadmap

In EJP SOIL wordt een zogenoemde ‘roadmap’ opgesteld, een kennisagenda voor klimaatslim en duurzaam agrarisch bodembeheer. De roadmap heeft vier componenten:

  1. Kennisontwikkeling via samenwerkingsprojecten in Europa.
  2. Kennisdeling en -overdracht door opleiding van jonge onderzoekers, het vergroten van het algemene publieke bewustzijn en het bevorderen van maatschappelijk begrip en waardering van agrarisch bodembeheer en de bijdrage daarvan aan de samenleving.
  3. Kennisharmonisatie van opslag, organisatie en rapportage van bodemdata.
  4. Kennisoverdracht naar boeren door o.a. gezamenlijke ontwikkeling van adviessystemen.

Nederlands onderzoek in Europese context

In het EJP SOIL wordt het Europese bodemonderzoek verbonden met het Nederlandse bodemonderzoek. Met het programma wordt het Nederlandse bodemonderzoek in Europese context geplaatst, waardoor de Nederlandse inzet wordt versterkt. In workshops met stakeholders dit jaar worden de Nederlandse ambities, benodigde kennis en acties verzameld voor het opstellen van de roadmap.

Met het bijeenbrengen van alle kennis in Europa kunnen we een grote slag maken in kennisontwikkeling en toepassing.
Saskia Visser, programmaleider namens WUR

Goed bodembeheer

Saskia Visser is programmaleider namens WUR: “Bodems spelen een belangrijke rol in veel maatschappelijke opgaven, maar goed bodembeheer is complex. Met het bijeenbrengen van alle kennis in Europa kunnen we een grote slag maken in kennisontwikkeling en toepassing.” 

Janjo de Haan, communicatieverantwoordelijke voor Nederland in EJP SOIL, vult aan: “Dit programma zal ook nieuwe kennis en tools voor Nederlandse boeren opleveren waarmee ze hun bodembeheer kunnen verbeteren. Dit draagt bij aan het realiseren van de ambitie van Minister Schouten om in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd te hebben.”

80 miljoen euro

Het consortium bestaat uit 26 partnerinstituten uit 21 EU-landen en Noorwegen, IJsland en Turkije. Voor Nederland is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eigenaar van het programma. Net als andere lidstaten van de EU financiert zij mee aan de uitvoering. WUR is door LNV aangewezen als programmamanager. Het programma heeft een looptijd van 5 jaar. Het totale budget is 80 miljoen euro, waarvan 40 miljoen vanuit de Europese Unie en 40 miljoen vanuit de lidstaten zelf.