Project

CIRCASA

CIRCASA analyseert kennis en ontwikkelt inzicht over koolstofvastlegging in landbouwbodems op verschillende niveaus (NL, EU en mondiaal) en doet dit in uitwisseling met belanghebbenden in landbouwsectoren. De acties leiden tot een wetenschappelijke basis om (ambitieuze) koolstofvastleggingsdoelen ook in Nederland te realiseren.

De stakeholders bestaan uit de internationale onderzoekgemeenschap en (inter)nationale bedrijfsleven in voedselproductie en -verwerking en beleidsmedewerkers van lokaal tot EU en bedrijfsleven. De stakeholders zijn en worden actief betrokken via interviews, questionnaires, workshops en webinars of via Open Collaboration Platform. Zo zijn zij op de hoogte van standpunten, acties en innovaties en van kennis over bodemkwaliteit en koolstofopslag.

Het project verankert de wetenschappelijke basis over koolstofvastlegging op EU niveau en levert kwantitatieve informatie voor LNV die nodig is bij de uitwerking van circulaire landbouw en de implementatie en realisatie van het klimaatakkoord in onderdeel Landgebruik. Het project levert daarnaast inzichten in internationale stand van zaken en aanpak bij implementatie van de VN Sustainable Development Goals (SDG's) en afspraken onder de overeenkomst van Parijs (COP21, 4 per 1000 initiatief) en draagt in brede zin bij aan behoud en versterking van bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid in de landbouw.

Er zijn 4 werkpakketten en de onderliggende taken zijn afgestemd op de doelstellingen van CIRCASA. Wageningen Research draagt bij aan de realisatie van elk van de vier werkpakketten:

WP1 versterking van de onderzoekgemeenschap en structurering van kennis via (open access) reviews; WR maakt netwerken van kennisinstituties en bedrijfsleven zichtbaar, en draagt bij aan reviews van huidige stand van de wetenschappelijke kennis.

WP2 Aanpak met stakeholders: kennis en onderzoekbehoeften; WR brengt kennisbehoefte nationale en internationale bedrijfsleven in landbouw in beeld en draagt bij aan een Roadmap.

WP3 WR levert NL inbreng bij de oprichting van een International Research Consortium.

WP4 WR ontwikkelt en implementeert de communicatie en outreach strategie via een online samenwerkingsplatform (OCP), newsletters en webinars gericht op stakeholders.

Publicaties