Project

Duurzaamheid otterpopulaties vergroten

In 2002 is de overheid gestart met een herintroductieprogramma voor de otter in Nederland. Het herintroductieprogramma is in 2010 formeel beëindigd. Er is nu sprake van een groeiende populatie, maar die is nog steeds bijzonder kwetsbaar. Doel van dit project is de duurzaamheid van de Nederlandse otterpopulatie te vergroten.

In 2002 is de overheid gestart met een herintroductieprogramma voor de otter (Lutra lutra) in Nederland, nadat deze soort in 1988 in ons land officieel was uitgestorven. Er zijn in de periode 2002-2008 in totaal 31 otters uitgezet. Tien jaar na de start van het herintroductieprogramma wordt het aantal otters in het uitzetgebied geschat op 55-60 dieren.

Het herintroductieprogramma is in 2010 formeel beëindigd. Uit een recente evaluatie van Alterra is naar voren gekomen dat er weliswaar sprake is van een groeiende populatie, maar dat deze nog steeds bijzonder kwetsbaar is.

De otter is een strikt beschermde soort van communautair belang. Conform het bestuursakkoord natuur zijn provincies verantwoordelijk voor passende maatregelen voor instandhouding van de soort.Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar de volgende vraagstukken:

 • Hoe verloopt de genetische variatie binnen de otterpopulatie sinds de laatste bijplaatsing van otter in 2008? Is er sprake van een toename van inteelt?
 • Zijn er aanwijzingen dat inteelt effect heeft op de reproductie en juveniele overleving?
 • Wat zijn de belangrijkste hotspots voor verkeerslachtoffers? Welke maatregelen kunnen het risico op aanrijdingen verminderen? 

Resultaten

 • Inzicht in de genetische status van de huidige otterpopulatie en in de veranderingen in genetische variatie sinds 2008.
 • Overzicht van locaties waar met voorrang verkeersmaatregelen moeten worden genomen om zo het risico te verkleinen dat otters worden overreden.
 • Adviezen om instandhouding van de otterpopulatie te verbeteren.
 • Eindrapport met alle resultaten.
 • Kennis delen met betrokken partijen (provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en It Fryske Gea.

Aanpak

 • Genetische status van de populatie inventariseren en risico’s van inteelt onderzoeken.
 • Hotspots verkeerslachtoffers in kaart brengen.
 • Landelijke verspreiding inventariseren met GIS-analyse.

Publicaties