Project

Europese samenwerking EU-richtlijnen waterkwaliteit

De Noord Europese landen Nederland, België, Denemarken, West Duitsland, Engeland/Wales, Ierland, Noord-Ierland en Frankrijk hebben eenzelfde intensieve landbouw, landschap en type stroomgebieden. Elk land voert momenteel haar eigen strategie om aan de richtlijnen en internationale afspraken te voldoen en er is weinig samenwerking en afstemming om te komen tot implementatie van kosteneffectieve maatregelen.

In 2012 is een project gestart over Europese samenwerking met betrekking tot EU-richtlijnen over waterkwaliteit (Nitraatrichtlijn; Kaderrichtlijnwater): Policy-Science Working Group on Reducing nutrient emissions from Agriculture in NW European Catchments. Hierin wordt geparticipeerd door beleidsmakers en onderzoekers uit België, Duitsland, Denemarken, Engeland, Ierland, Noord-Ierland, Nederland en hopelijk op korte termijn ook Frankrijk. Elk land voert momenteel haar eigen strategie om aan de richtlijnen en internationale afspraken te voldoen en er is weinig samenwerking en afstemming om te komen tot de implementatie van kosteneffectieve maatregelen. Op verzoek van het Min. van EZ is een platform opgericht om te komen tot een gemeenschappelijke strategie en faciliteren van onderzoek om kennishiaten te dichten in relatie tot implementatie van waterrichtlijnen. De coördinatie wordt uitgevoerd door Nederland en er is een Memorandum of Understanding door de land en opgesteld. Onderwerpen die aan bod komen betreffen verzamelen en uitwisselen van informatie rond wet- en regelgeving en discussie over beoogde beleidsvoornemens van de betrokken lidstaten, kwantificering van de waterkwaliteit en bijdrage van de emissiebronnen, emissiebeperkende maatregelen en monitoring van de effecten van deze maatregelen.

Doelstelling

De hoofddoelstellingen van het project zijn:

  • Informatie uitwisseling tussen beleidsmakers en onderzoekscoordinatoren op het gebied van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water (strategie en onderbouwing).
  • Vaststellen van de oorzaken van de resterende knelpunten in relatie tot nutriëntenemissies.
  • Komen tot een overzicht van effectieve maatregelen.
  • Ontwikkelen van een communicatiestrategie t.a.v. kosten effectieve en haalbare maatregelenpakketten.

Producten

Belangrijkste producten zijn:

  • Minutes van de meetings
  • Presentaties
  • Diverse notities
  • Samenvattingen en syntheses van activiteiten
  • Werkprogramma's

Publicaties