Project

Flutox

Samen met de gewasbeschermingsmiddelen van fabrikanten onderzoekt Wageningen University & Research ecotoxicologische effecten van fungiciden in sediment in watergangen. Dit TKI Deltatechnologie-project is onderdeel van het programma Duurzaam Waterbeheer.

Aanleiding van het project

In een recent gepubliceerde wetenschappelijke opinie van de Europese Voedsel Autoriteit (EFSA) worden voorstellen gedaan voor de evaluatie van de milieurisico's van bestrijdingsmiddelen die zich ophopen in sediment (doel beschermen van benthische organismen in zoetwater ecosystemen). Deze voorstellen zullen in de nabije toekomst hoogstwaarschijnlijk toegepast worden in het kader van het toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen. De beslisschema's die EFSA heeft voorgesteld moeten echter nog 'gevalideerd' worden. Hiervoor zijn nieuwe onderzoekgegevens nodig. Vooral voor fungiciden die zich ophopen in het sediment zijn de beschikbare ecotoxicologische gegevens voor benthische organismen summier. Het is zowel voor de (Europese en nationale) overheid als voor de chemische industrie van belang om inzicht te krijgen of de voorgestelde beslisschema's voor de beoordeling van effecten op sediment-bewonende organismen over- dan wel onder-beschermend zijn.

Doel van het project

  1. Uitvoeren van een semi-veld experiment in microcosms met sediment dat is gespiked met het fungicide Fludioxinil (benchmark compound) met als doel het bepalen van een concentratie-response relatie voor benthische organismen (populaties en gemeenschap).
  2. Uitvoeren van "sediment-spike" laboratorium toxiciteittoetsen met standaard en additionele benthische organismen om de eerste trap (standard test species approach) en de tweede trap (Species Sensitivity Distribution approach) effectbeoordeling te evalueren door de resultaten te vergelijken met die van het semi-veld experiment.

Omschrijving van de activiteiten

  • Zomer 2016: Uitvoeren semi-veld experiment op de Sinderhoeve (Renkum);
  • Najaar 2016: Uitvoeren sediment toxiciteitstoetsen met standaard toetsorganismen die voorgesteld zijn door EFSA (Chironomus riparius, Hylalella azteca, Lumbriculus variegatus);
  • Eerste helft 2017: Uitvoeren van additionele toxiciteittesten met benthische organismen (o.a. benthische nematoden, oligochaete wormen, slakken en arthropoden) en uitwerken resultaten semi-veld experiment;
  • Tweede helft 2017: Schrijven van wetenschappelijke publicaties.

Verwachte resultaten

Gegevens die gebruikt kunnen worden om de EFSA methodiek voor de effectbeoordeling van bestrijdingsmiddelen op sediment-bewonende aquatische organismen te kalibreren/valideren. Kritisch evalueren van de voorspellende waarde van de voorgestelde EFSA methodiek voor effectbeoordeling bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Gegevens en wetenschappelijk publicaties die beschikbaar worden gesteld voor alle stakeholders die belang hebben bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (o.a. overheid, landbouwbedrijfsleven, chemische industrie). Suggesties voor een adequate en kosteneffectieve effectbeoordeling van blootstelling aan bestrijdingsmiddelen voor sediment-bewonende organismen, uitgaande van de voorstellen van EFSA.

Innovativiteit

De state-of-the-art kennis m.b.t. de ecotoxicologische risicobeoordeling is te vinden in de volgende wetenschappelijk publicaties:

  1. Deneer JW, Arts GHP, Brock TCM (2013). Sediment toxicity data for benthic organisms and plant protection products. Alterra report 2485, ISSN 1566-7197, Wageningen, 48 pp.;
  2. Diepens NJ, Koelmans AA, Baveco H, van den Brink PJ, van den Heuvel-Greve MJ, Brock TCM (2016). Prospective environmental risk assessment for sediment-bound organic chemicals: A proposal for tiered effect assessment. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology DOI 10.1007/398_2015_5004;
  3. EFSA PPR (2015). Scientific Opinion on the effect assessment for pesticides on sediment organisms in edge-of-field surface water. EFSA Journal 2015;13(7):4176, 145 pp. doi :10.2903/j.efsa.2015.4176.

Uit deze rapporten blijkt dat de kennis m.b.t. de ecotoxicologie van benthische organismen en gewasbeschermingsmiddelen die zich ophopen in sediment summier te noemen is. Anderzijds wenst de overheid dat een adequate risicobeoordeling voor sediment-bewonende organismen wordt uitgevoerd. De chemische industrie wens dat de beoordelingsmethodieken voldoende gevalideerd en kosteneffectief zijn.

Valorisatie

De partners binnen het consortium hopen dat de resultaten van het project (die als open domain publicaties beschikbaar worden gesteld) door EFSA en toelatingsinstanties gebruikt zullen worden voor het verder ontwikkelen van een adequate en kosteneffectieve effectbeoordeling bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, en dat deze inzichten vertaald zullen worden in toekomstige "Guidance Documents".