Grootschalige demonstratieprojecten voor terugwinning van nutriënten uit mest en slib

Nieuws

Grootschalige demonstratieprojecten voor terugwinning van nutriënten uit mest en slib

Gepubliceerd op
8 december 2016

Binnenkort wordt in Nederland de eerste ‘Groene Mineralen Centrale’ voor de verwerking van varkensmest gerealiseerd. De installatie gaat jaarlijks 100.000 ton varkensmest verwerken tot o.a. minerale meststoffen. Dit project maakt onderdeel uit van een serie van vijf grootschalige demonstratieprojecten die Wageningen Environmental Research (Alterra) samen met het bedrijfsleven gaat opzetten, monitoren en evalueren. Doel hiervan is het terugwinnen en efficiënt hergebruiken van nutriënten (fosfaat, stikstof en kalium) uit mest en organische afvalstromen.

In dit project zullen 15 partners onder coördinatie van Alterra vier jaar lang gaan werken aan de realisatie van Groene Mineralen Centrales, die moeten leiden tot het sluiten van nutriëntenkringlopen en het duurzaam verwerken van mest, zuiveringsslib en overige biomassastromen in gebieden met een overschot aan nutriënten. Deze afvalstromen bevatten grote hoeveelheden fosfaat, stikstof en kalium. Deze nutriënten zijn onontbeerlijk bij de productie van landbouwgewassen.

Mest en organische afvalstromen

In het concept van de Groene Mineralen Centrales worden organische afvalstromen beschouwd als een bron van waardevolle nutriënten, organische stof en groene energie. In de te bouwen demonstratieprojecten (één in Nederland en vier elders in Europa) worden organische reststromen vergist en verwerkt tot biogas, hoogwaardige minerale meststoffen en organische bodemverbeteraars. De samenstelling en kwaliteit van de herwonnen producten worden afgestemd op de vraag van de regionale dan wel internationale markt. Hierdoor ontstaat een duurzame en economisch haalbare oplossing voor de verwerking en afzet van mest en organische afvalstromen.

De Groene Mineralen Centrale

In Nederland wordt De Groene Minerale Centrale gebouwd bij Groot Zevert Vergisting in de Achterhoek. De te bouwen centrale gaat varkensmest verwerken tot stikstof-, fosfaat- en kaliummeststoffen, schoon water en een nutriënt-arme organische stof. De terugwinning van mineraal stikstof en kalium verloopt volgens het GENIAAL-concept van Groot Zevert Vergisting (Beltrum) en Nijhuis Water Technology (Doetinchem). Met de verkregen EU-subsidie wordt dit concept uitgebreid met een scheidingsstap voor de terugwinning van mineraal fosfaat. Deze combinatie van deze technologieën biedt een duurzame oplossing voor het verwerken van het overschot aan dierlijke mest in de regio.

Efficiëntere omgang met nutriënten

Efficiënter gebruik is een noodzaak, o.a. vanwege de toenemende schaarste aan fosfaat. Bij het huidige gebruik van biomassastromen gaan nutriënten vaak verloren, bijvoorbeeld bij de verbranding van zuiveringsslib. Ook zorgen ze voor overbemesting van landbouwgronden en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. In het kader van de circulaire economie is er vraag naar concepten waarbij kringlopen van nutriënten worden gesloten en efficiënt met nutriënten wordt omgegaan.

Dit project wordt mede gerealiseerd dankzij een subsidie van het Europese Horizon 2020-project SYSTEMIC.

Het project wordt in samenwerking met de volgende partners uitgevoerd:  Wageningen Environmental Research (Alterra) (NL), Ghent University (BE), Milano University (IT), Afarmers (F), ICL-Europe (NL), AM-Power (BE)  Groot Zevert Vergisting (NL), Acqua & Sole (IT), RIKA (UK), GNS (D), Nijhuis Water Technology (NL), Proman (AU), Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (BE), European Biogas Association (BE), Rural Investment Support for Europe (RISE) (BE).