Project

HYDROMETRA, hét instrument voor de onderbouwing van agrarische bedrijfswaterplannen

Om de doelen van de KaderRichtlijn Water te kunnen halen wordt een belangrijke bijdrage verwacht van de landbouw. Met Hydrometra kan worden ingeschat hoe effectief maatregelen zijn onder verschillende omstandigheden.

Wageningen Environmental Research (Alterra) is al jarenlang betrokken bij nationale en regionale studies naar de relaties tussen landbouw en water; zoals effecten van bemesting, gewasbescherming, gewasrotatie, vanggewassen, aanleg van akkerranden en bufferstroken, nieuwe vormen van drainage, bodembewerkingen en wateraanvoer op de bodem- en waterkwaliteit, grondwaterstanden, waterafvoer, wateraanvoerbehoefte en gewasproductie. De daarbij ontwikkelde toonaangevende, internationaal geaccepteerde modellen en modelkoppelingen beschrijven de dynamische processen in de bodem, het watersysteem en de gewasgroei. Deze zijn bij uitstek geschikt om de huidige situatie, trends en effecten van beleid, ontwikkelingen in de landbouw, maatregelen en klimaatverandering in beeld te brengen op het schaalniveau van waterlichamen, (deel)stroomgebieden en nationaal niveau.

Voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waar het gaat om maatwerk op bedrijfsniveau, is een sterke behoefte om effecten op het watersysteem en gewasproductie op eenvoudige en consistente wijze (zonder complexe modellen) in te kunnen schatten. Dit om subsidies te kunnen onderbouwen, de kosteneffecitiveit van maatregelen aan te kunnen geven en om concreet aan te kunnen geven wat een maatregel oplevert voor de boer én voor de waterbeheerder.

Hydrometra wordt ontwikkeld samen met waterbeheerders en landbouwadviseurs in regionale projecten in het westen, noorden, zuiden en oosten van het land. Dit waarborgt dat Hydrometra aansluit bij de praktijk. Specifiek wordt Hydrometra ontwikkeld als aanvulling (module) op de Kringloopwijzer. Afhankelijk van het aantal regionale projecten, zal naast de inhoudelijke componenten ook een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface worden ontwikkeld.