Nieuws

Herstel stadsgracht geeft binnenstad Wageningen economische impuls

Gepubliceerd op
5 februari 2014

Een versterking van de uitstraling als vestingstad is belangrijk voor de aantrekkelijkheid en de lokale economie van de binnenstad van Wageningen. Investeren in herstel van de stadsgracht loont en draagt bij aan de herkenbaarheid en gezelligheid van de binnenstad voor het winkelend publiek.

Dit is de uitkomst van het project Herstel stadsgracht en ontwikkeling vestingkarakter Wageningen, van de Wetenschapswinkel van Wageningen UR (University & Research centre) waarvan het rapport op 6 februari wordt aangeboden aan wethouder Uitdehaag.

Het onderzoek laat verder zien dat bewoners, het bedrijfsleven en de middenstand in belangrijke mate kunnen bijdragen aan het herstel van de stadsgracht, via crowdfunding en door het meewerken aan herstelwerkzaamheden. Voor het gemeentelijk beleid ligt hier een belangrijk aangrijpingspunt voor het tegengaan van de winkelleegstand. Daartoe zou de gemeente gericht moeten sturen op het terughalen van het uitgewaaierde winkelareaal naar het gebied binnen de vesting.

De Wetenschapswinkel van Wageningen UR heeft op verzoek van het Platform Stadsgracht Wageningen onderzoek gedaan naar de perspectieven van het ontdempen van de stadsgracht en naar verschillende mogelijkheden om dit plan ten uitvoer te brengen. In het onderzoek is gekeken naar de ervaringen met investeren in vestingwerken in andere steden, zoals Groenlo en Den Bosch. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht om de Wageningse bevolking hier actief bij te betrekken. Er is een alternatief ontwikkeld voor het plan Bolwerck Wageningen, dat voorziet in sloop van het SNS gebouw en het realiseren van een groot volume aan nieuwbouw in de hoek van Stationsstraat en Plantsoen. Het onderzoek is voor het grootste deel verricht door ruim twintig internationale studenten. Zij hebben in groepjes en met een onbevangen blik hun onderzoek uitgevoerd.

Herstel van de Bergpoortbrug

Het onderzoek toont aan dat het herstellen van de stadsgracht een zinvol idee is, vooral als het deel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen om het vestingkarakter van de stad te versterken. Als uitvloeisel van dit onderzoek is een samenwerking ontstaan tussen het Platform Stadsgracht Wageningen, het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en Wageningen University. Het WOC heeft inmiddels de Stichting Herstel Historisch Stadsgezicht Wageningen opgericht om gericht fondsen te werven voor het herstel van de stadsgracht. De komende tijd zal deze samenwerking zich verder ontwikkelen. Ze zal zich daarbij richten op het mobiliseren van bewoners en ondernemers en vinden van aanvullende fondsen, om zo het herstel van de Bergpoortbrug en de stadsgracht mogelijk te maken.

Presentatie in openbare bibliotheek

Op 6 februari wordt een informatieavond georganiseerd in de bblthk, Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen. Dan worden ook de onderzoeksresultaten van dit Wetenschapswinkelonderzoek gepresenteerd.