Project

Hoe maak je een stad beter bestand tegen hittestress en wateroverlast?

De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor het wonen in de stad. De kans op extreem hoge temperaturen is hier nog groter dan op het platteland. Ook wateroverlast tijdens en na hevige buien veroorzaakt grote problemen. In dit project werkt Wageningen University & Research daarom samen met 13 partners aan mogelijkheden om steden beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering via de gerichte inzet van openbaar groen.

In de stad is het gemiddeld warmer dan op het platteland: het zogenaamde ‘hitte-eiland effect’. Door de klimaatverandering neemt het aantal dagen met extreem hoge temperaturen toe. De hittestress die dit veroorzaakt, heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van bewoners in de stedelijke omgeving.

Ook de toenemende neerslagpieken met daardoor toenemende wateroverlast zorgt voor problemen. Het aanpassen van de stad aan klimaatverandering wordt daarom steeds meer noodzakelijk. Een groene infrastructuur van de stad kan hierin een belangrijke rol spelen. Het planten van meer bomen en de aanleg van openbaar groen als maatregel voor het verbeteren van het leefklimaat in de stad heeft een positief effect op de gezondheid van bewoners, draagt bij aan biodiversiteit, verbetert de luchtkwaliteit, en biedt recreatiemogelijkheden.

Doel

Opstellen van richtlijnen en voorbeelden voor vormen van groen die bijdragen aan een efficiënte en effectieve aanpak van de gevolgen van klimaatverandering in het stedelijk gebied met behulp van stedelijk groen.

Aanpak

De aanpak in deze publiek-private samenwerking (PPS) berust op het combineren van beschikbare wetenschappelijke kennis over de potentiële voordelen van het toepassen van groen zoals ontwikkeld in het voorgaande PPS-project. Deze kennis wordt gecombineerd met de resultaten van een analyse van het functioneren van een aantal al bestaande beplantingen in de stad. In aparte sessies zal op basis daarvan samen met een panel van experts uit verschillende disciplines worden gewerkt aan richtlijnen en voorbeelden voor effectief klimaatgroen in de stad. Daarbij zal ook met zaken als biodiversiteit en luchtkwaliteit rekening worden gehouden.

Beoogde resultaten

  • Praktijkgerichte richtlijnen voor het benutten van groen voor klimaatadaptatie in de stad.
  • Voorbeelden (sjablonen) van groen waarmee de gevolgen van klimaatverandering in een aantal standaardsituaties in de stad (zoals een naoorlogse woonwijk, een volkswijk, hoogbouw enz.) kunnen worden tegengegaan.
  • Een internetdatabase met informatie over de bijdrage van verschillende boomsoorten aan klimaatadaptatie en andere voordelen van groen.