Project

KD-2018-014 Update knelpunten otter

Naar aanleiding van een gerechtelijk vonnis van 22 mei 2013 is door Wageningen Environmental Research in opdracht van het toenmalige ministerie van EZ, thans LNV, een inventarisatie gemaakt van infrastructurele knelpunten in en tussen otterleefgebieden en van maatregelen die daar zouden moeten worden genomen. De betreffende knelpunten met mate van urgentie en mogelijke mitigerende maatregelen zijn beschreven in Wageningen Environmental Research rapport 2513 (Kuiters & Lammertsma 2014). In 2016 is van deze knelpunten een update gemaakt, waarbij de conclusie was dat nog niet al deze knelpunten waren opgelost.

Op verzoek van het ministerie van LNV, directie Natuur & Biodiversiteit zal een actueel overzicht van de stand van zaken m.b.t. de 21 meest urgente otterknelpunten van het gerechtelijk vonnis d.d. november 2014 worden gegeven. In 2016 is door Alterra een laatste stand van zaken gepresenteerd met als conclusie dat nog niet alle knelpunten waren opgelost. Tevens zal een overzicht worden gemaakt van actuele knelpunten die er sinds najaar 2013 zijn bijgekomen, met een beschrijving van de maatregelen die er getroffen moeten worden.

Publicaties