Project

Landbouw en Waterkwaliteit

Het gebruik van nutriënten in de landbouw wordt bepaald door landbouwkundige aspecten (bv. de opbrengst en kwaliteit), maatregelen uit het beleid om uitspoeling te beperken en het weer. Een te hoog of verkeerd gebruik van nutriënten leidt tot verliezen naar het milieu en heeft effect op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. 

Het ministerie van LNV heeft aan Wageningen Environmental Research gevraagd om een analyse uit te voeren van de ontwikkelingen in de relatie tussen landbouw en waterkwaliteit (stikstof- en fosforconcentraties in grond- en oppervlaktewater) op basis van de resultaten uit het Nitraatrichtlijnrapport en andere beschikbare bronnen van informatie, zoals CBS-statline, Agrimatie en de Nationale analyse waterkwaliteit.

Publicaties