Project

NHI-instrumentarium

In dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium waterkwaliteit met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn water. De nadruk ligt hierbij o.a. op het opstellen van mogelijke (geregionaliseerde) maatregelpakket voor het verlagen van de de stikstof- en fosforbelasting uit landbouwgronden.

Publicaties