Nieuws

Onderzoek naar onderwaterleven bij de Marker Wadden

Gepubliceerd op
15 september 2017

Na de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk, was het Markermeer helemaal omringd met dammen en dijken. Daarom zijn de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en is de natuurlijke balans verstoord geraakt. De ecologische kwaliteit van het Markermeer is sterk achteruitgegaan door de ‘slibdeken’ die het bodemleven verstikt. Dat bodemleven is dan ook praktisch verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, voor trekvogels is er niets meer te vinden. Met de aanleg van de Markerwadden proberen EZ en Rijkswaterstaat daar wat aan te doen. Dit project moet de ecologische waterkwaliteit van het IJsselmeer verbeteren.

Sinds 2016 wordt er gewerkt aan de kunstmatige eilandjes van zand, slib en klei in het Markermeer. Uiteindelijk moet er een archipel van 10.000 hectare komen, een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. Op dit moment zijn de Markerwadden al populair bij vogels als broedplek. Gebrek aan begroeiing is geen probleem: de vogels die nu er broeden hebben vaak alleen een kuiltje in het zand nodig. Bij tellingen zijn meer dan 2000 nesten gevonden, vooral van de visdief, maar ook van soorten als de dwergstern en de strandplevier. In totaal werden er meer dan vijftig soorten gezien.

Een van de vragen die Rijkswaterstaat nog beantwoord wil zien is die naar de hoeveelheid extra voedsel die er voor vogels en vissen beschikbaar komt door de aanleg van de Markerwadden. Het bodemverstikkend slib uit het Markermeer is gebruikt om de eilanden met natuurlijke oevers te maken. Onder water zou de bodem hierdoor weer tot leven moeten komen. Daarom doet Wageningen Environmental Research (Alterra) onderzoek naar het onderwaterleven, meer specifiek naar de bodemfauna rondom de nieuwe eilanden. De eerste resultaten lijken veelbelovend. In een filmpje laat Mariëlle van Riel van het team Water & Voedsel zien dat er al voorzichtig wat bodemleven begint te ontstaan in de pas aangeplante rietkragen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan