Project

Otters en infrastructuur

De huidige Nederlandse otterpopulatie verkeert nog niet in een duurzame staat van instandhouding, onder meer vanwege knelpunten als een hoge mortaliteit door verkeersterfte en een hoge mate van inteelt. Deze knelpunten moeten op korte termijn worden aangepakt.

Doelstelling

Met het in beeld brengen van knelpunten voor de Nederlandse otterpopulatie met een prioritering van te nemen maatregelen in en tussen de thans bekende otterleefgebieden zal het project op termijn bijdragen aan een gunstige staat van instandhouding van de otter in Nederland.

Resultaten

Er is een overzicht gemaakt van de reeds bekende infrastructurele knelpunten op basis van eerdere rapportages van Alterra (periode 2006-2012) en van de overige knelpunten binnen en tussen actuele leefgebieden van de otter. Per knelpunt is nagegaan wat de urgentie is (onder meer afhankelijk van het aantal verkeersslachtoffers dat er is gevallen en de ligging ten opzichte van bestaande otterleefgebieden). Er zijn in totaal 100 knelpunten gelocaliseerd, waarvan 11 hotspots (met reeds meerdere slachtoffers en hoge urgentie). De meeste knelpunten (55%) zijn gelegen in de provincie Friesland. Maar ook in het voormalige uitzetgebied vallen af en toe nog slachtoffers en moeten aanvullende mitigrende maatregelen worden genomen of bestaande voorzieningen beter worden onderhouden.

Publicaties